Norsk Kiropraktorforening (NKF) er den eneste utøverorganisasjonen for kiropraktorer i Norge og samler med svært få unntak alle landets kiropraktorer som har offentlig godkjenning og som kvalifiserer til medlemskap i organisasjonen. Medlemskap i NKF forutsetter eksamen fra et lærested som er godkjent av enten European Council on Chiropractic Education (ECCE) eller The Council on Chiropractic Education International (CCEI), eventuelt er kiropraktorstudent ved en slik utdanningsinstitusjon, og autorisasjon til å behandle pasienter i Norge.

Sentralstyret

Mellom landsmøtene, som arrangeres annethvert år, ledes foreningen av sentralstyret. Sentralstyret er ansvarlig overfor landsmøtet og har avgjørelsesmyndighet i alle spørsmål som ikke eksplisitt er lagt til Landsmøtet. Du finner kontaktinformasjon til styret på Kontakt-siden vår.

Sentralstyrets medlemmer

Espen Ohren, styreleder, hovedansvar fagpolitikk
Tom Magne Jonassen, nestleder, hovedansvar medlemsfordeler
Erik Glæstad, hovedansvar interessegrupper og spesialistutvalget
Marcus Karlsen Ogre, hovedansvar Student-, turnus- og veilederutvalget (STVU)
Elisabeth Sørensen
Trine Jakobsen

Kontaktinformasjon til styret og administrasjonen

Sentralstyret skal:

 • iverksette Landsmøtets vedtak
 • lede foreningens løpende virksomhet i overensstemmelse med foreningens lover og regler
 • sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten
 • foreta ansettelser i sekretariatet
 • behandle anker over vedtak i Etisk Råd
 • oppnevne medlemmer til eksterne styrer, råd og utvalg
 • avgi uttalelser og innstillinger på foreningens vegne
 • utnevne æresmedlemmer i NKF

Råd, utvalg og interessegrupper

Foreningen har flere aktive utvalg/komiteer:

 • Student-, turnus- og veilederutvalget (STVU) er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av turnustjenesten
 • Etterutdanningsutvalget (EUU) arrangerer kurs for medlemmene
 • Etisk råd er det særlige råd for behandling av etiske spørsmål knyttet til kiropraktorers yrkesutøvelse
 • Faglig utvalg for forskning, fagutvikling og kvalitetssikring

I tillegg er det egne interessegrupper for ultralyd og nevrokiropraktikk samt interesseorganisasjonene Norsk idrettskiropraktisk forening og Norsk forening for barnekiropraktikk. I 2011 stiftet foreningen Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse, som skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve- muskel- og skjelettområdet ved å stimulere til forskerrekruttering og vitenskapelig forskning.

Norsk Kiropraktorforening er tilsluttet Rådet for muskelskjeletthelse, European Chiropractors Union (ECU) og World Federation of Chiropractic (WFC).

Foreningens formål

Foreningens formål er å samle kiropraktorer som har norske helsemyndigheters autorisasjon og ellers fyller de krav foreningens lover stiller til medlemskap.
I prinsipprogrammet er det nedfelt 5 hovedprinsipper for foreningens arbeid:

 • foreningen skal drive aktivt helsepolitisk påvirkningsarbeid, ivareta sine medlemmers yrkesfaglige interesser og arbeide for utvikling av en høy faglig standard.
 • NKF skal, gjennom samarbeid med andre organisasjoner, være en pådriver i forsvaret av innbyggernes helsepolitiske interesser og bidra til å fremme tiltak som kan bedre befolkningens helse og livskvalitet. Derfor må befolkningen sikres god tilgjengelighet av helsetjenester, uavhengig av bosted, økonomisk stilling, kjønn og alder.
 • NKF skal være premissleverandør i arbeidet med funksjonelle nerve-, muskel- og skjelettlidelser.
 • Gjennom aktiv påvirkning vil NKF arbeide for økt forståelse for kiropraktikk i samfunnet.
 • NKF skal verne sine medlemmers sosiale, kollegiale og økonomiske interesser.

Historikk

Norsk kiropraktorforening (NKF) ble stiftet i 1935. På det tidspunkt var det 20-25 praktiserende kiropraktorer i Norge. Foreningen første leder var Arthur E. Lund. Bakgrunnen for etableringen av organisasjonen var bl.a. Sosialdepartementets arbeid med ny kvakksalverlov og det ble søkt om autorisasjon for kiropraktorer allerede i 1936. Saken ble fremmet på nytt i både på 50- og 60-tallet.

Neste milepæl var i 1974 da ble det gitt adgang til trygderefusjon for kiropraktorbehandling etter henvisning fra lege mens kiropraktorens virksomhet paradoksalt nok fortsatt var lovregulert av Kvakksalverloven fra 1936.

I 1979 ble det nedsatt et offentlig utvalg av Sosialdepartementet for å utrede autorisasjonsspørsmålet. Utvalgets rapport, NOU 10, 1985, lå til grunn for den offentlige godkjenning (autorisasjon) av kiropraktorer som ble vedtatt av Stortinget i 1988. I 2006 fikk kiropraktorer i Norge ytterligere rettigheter som er unike på verdensbasis.

I dag har foreningen totalt ca 835 medlemmer hvor av ca 750 er praktiserende (august 2022).

En kiropraktor har rett til:

 • å utføre undersøkelse og behandling med rett for pasienten til refusjon fra folketrygden uten henvisning fra lege
 • å henvise pasienter til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
 • å sykemelde pasienter i opptil tolv uker

 

Grunndokumenter

Vedlagt er NKFs vedtekter (lover og regler), samt prinsipprogrammet for inneværende periode.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...