Kiropraktorens arbeidsdag

En kiropraktor har selvstendig diagnose- og behandlingsansvar innenfor den norske primærhelsetjenesten. Dette innebærer at pasienter kan oppsøke kiropraktor direkte uten legehenvisning. 

Kiropraktoren diagnostiserer og behandler skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Faget er i kontinuerlig utvikling, og behandlingsmetodene som benyttes er anerkjente innen helsefaglig litteratur og har dokumentert effekt. 

En typisk kiropraktorkonsultasjon inkluderer opptak av sykehistorie, klinisk undersøkelse, eventuelt utvidede undersøkelser som MR, røntgen, CT eller ultralyd, behandling, rådgivning og veiledning samt tilpasning av rehabiliterende øvelser. 

Hos kiropraktoren din vil det bli tatt en sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som plager deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille en del utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. Det er en rekke faktorer som kan spille inn på din generelle muskel- og skjeletthelse. Plagene kan ofte være sammensatte og bestå av fysiske, psykiske og sosiale komponenter. Kiropraktoren kan derfor ha behov for å stille spørsmål som ikke direkte relaterer til plagene du ønsker hjelp til. 

Din sykehistorie vil alltid være en sentral del av den diagnostiske prosessen hvor informasjonen som blir gitt danner et bakteppe for den videre undersøkelsen. Det er derfor viktig at du som pasient forklarer deg på en så presis og utfyllende måte som mulig om hva som er i veien. 

Sykehistorien nedtegnes i din journal som føres og oppbevares i henhold til taushetsplikten. Skulle du ønske det har du alltid krav på innsyn i din egen journal. 

Sykehistorien danner grunnlaget for den kliniske undersøkelsen hvor kiropraktoren vil forsøke å finne en sammenheng mellom dine plager og informasjonen du ga innledningsvis.  

Undersøkelsen starter vanligvis med at kiropraktoren observerer din kroppsholdning, gangmønster og sittestilling for å kartlegge hvilke bevegelser som er smertefulle og identifisere mulige årsaker til plagene dine. Deretter benyttes palpasjon (undersøkelse med hendene) av muskulatur, senefester, ledd og skjelettstrukturer for å lokalisere smertekilder. Det er viktig at du som pasient nøyaktig beskriver hvor og når det er vondt for å gi kiropraktoren et presist grunnlag til diagnostiseringen. 

Kiropraktoren vil ofte supplere med relevante ortopediske og nevrologiske undersøkelser samt vurdering av funksjon, styrke, bevegelighet og smerte i det aktuelle området.  

Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om du har behov for billeddiagnostisk undersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes. Ved mistanke om underliggende sykdom vil kiropraktoren henvise til spesialist eller samarbeide med fastlege for videre utredning og oppfølging. 

Har du behov for utredning med bildediagnostikk kan kiropraktoren din henvise deg direkte til røntgeninstitutter og sykehus dersom relevant for tilstanden din. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege. I de senere år har det blitt mer utbredt blant kiropraktorer å benytte ultralyd som et diagnostisk verktøy.  

På bakgrunn av sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og eventuelle bildediagnostiske funn, vil kiropraktoren stille en diagnose og utarbeide en individuelt tilpasset behandlingsplan for deg. 

Behandlingen kan inkludere flere elementer: 

  • Informasjon og rådgivning 
  • Manuell behandling som leddmanipulasjon, mobilisering og muskulær behandling 
  • Treningsøvelser og rehabilitering 
  • Tiltak og råd om forebygging 

Målet er at du som pasient skal oppnå smertelindring og økt funksjonsnivå, både på kort og lang sikt. I tilfeller hvor smertene vedvarer over tid eller kommer og går i perioder, vil kiropraktoren legge opp et skreddersydd behandlingsforløp som bidrar til å lære deg å mestre og leve best mulig med smertene. Omfanget av behandlingen avgjøres i samråd mellom deg og kiropraktoren basert på dine individuelle behov.  

Behandling hos kiropraktor forbindes av mange med leddmanipulasjon. Dette er en behandlingsmetode som søker å skape bedre bevegelighet og mindre smerte i et område, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har vist å kunne ha effekt for flere muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. Leddmanipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager.  

Kiropraktoren har ved behov et tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell for å sikre best mulig behandlingsforløp for pasienten.  

Dette innebærer blant annet: 

Dialog og informasjonsutveksling med fastlegen for å holde fastlegen oppdatert om pasientens situasjon. Fastlegen kan da bidra med relevant utredning og behandling utenfor kiropraktorens kompetanseområde. 

Samarbeid med andre profesjoner som fysioterapeuter, psykologer, ortopeder, nevrologer og revmatologer der det er hensiktsmessig. 

Dette samarbeidet muliggjør en mer omfattende utredning, diagnostisering og behandling av pasientens tilstand når det er behov for det.