Hvordan jobber kiropraktoren?

En kiropraktor har selvstendig diagnose- og behandlingsansvar og er en del av den norske primærhelsen. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke en kiropraktor uten henvisning fra lege.

Kiropraktoren diagnostiserer og behandler skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Kiropraktorfaget er i stadig utvikling, og behandlingsmetodene som brukes er anerkjente i helsefaglig litteratur og har dokumentert effekt.  

En typisk konsultasjon hos kiropraktor vil bestå av anamneseopptak (sykehistorie), klinisk undersøkelse, evt. utvidede undersøkelser (f.eks. MR, røntgen, CT eller ultralyd), behandling, råd og veiledning samt tilpassede rehabiliterende øvelser.

Hos kiropraktoren din vil det bli tatt en sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som plager deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille en del utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. Det er en rekke faktorer som kan spille inn på din generelle muskel- og skjeletthelse. Plagene kan ofte være sammensatte og bestå av fysiske, psykiske og sosiale komponenter. Kiropraktoren kan derfor ha behov for å stille spørsmål som ikke direkte relaterer til plagene du ønsker hjelp til. 

Din sykehistorie vil alltid være en sentral del av den diagnostiske prosessen hvor informasjonen som blir gitt danner et bakteppe for den videre undersøkelsen. Det er derfor viktig at du som pasient forklarer deg på en så presis og utfyllende måte som mulig om hva som er i veien. 

Sykehistorien nedtegnes i din journal som føres og oppbevares i henhold til taushetsplikten. Skulle du ønske det har du alltid krav på innsyn i din egen journal. 

Sykehistorien leder til en klinisk undersøkelse av kroppen din hvor kiropraktoren vil forsøke å finne en sammenheng mellom dine plager og informasjonen du ga innledningsvis. 

Undersøkelsen starter som regel med at kiropraktoren ser hvordan du står går og sitter og forsøker å kartlegge hvilke bevegelser som er smertefulle for lettere å kunne identifisere mulige årsaker til dine symptomer. Deretter vil kiropraktoren bruke palpasjon (undersøker med hendene) senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv for å undersøke om dette kan være opphavet til plagene dine. Det er viktig at du som pasient sier fra så nøyaktig som mulig hvor smerten sitter og når den inntreffer. Dette gir kiropraktoren din et mer presist grunnlag for å anslå hvor smertene kommer fra. 

Ofte vil kiropraktoren supplere undersøkelsen med ortopediske tester. Disse kan blant annet innebefatte passive og aktive bevegelser for å finne ut hva som utløser smertene. Nevrologiske undersøkelser av senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om nerveskade. 

Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om du har behov for billeddiagnostisk undersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes. Er det mistanke om underliggende alvorlig sykdom vil kiropraktoren din henvise deg til spesialist eller dialog med fastlege for videre undersøkelser og oppfølging.  

Har du behov for utredning med bildediagnostikk kan kiropraktoren din henvise deg direkte til røntgeninstitutter og sykehus dersom relevant for den tilstanden som undersøkes hos kiropraktoren. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege. De senere år har også en del kiropraktorer tatt i bruk ultralyd som diagnostisk verktøy.  

På bakgrunn av informasjonen du har gitt i sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og eventuelle bildediagnostiske funn vil kiropraktoren stille en diagnose og igangsette en individuelt tilpasset behandling for deg. Behandlingen du får kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, manuell behandling, treningsøvelser og rehabilitering, samt tiltak og råd om forebygging. Målet med behandlingen er at du som pasient opplever smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt. I noen tilfeller kan smertene vedvare i lang tid, eller komme og gå i perioder. Kiropraktoren vil da legge opp en skreddersydd behandling for deg som gjør at du som pasient på best mulig måte lærer å leve med smertene. Hvor mye behandling du trenger avgjør kiropraktoren i samråd med deg. 

Der det er hensiktsmessig vil kiropraktoren søke samarbeid med andre profesjoner som fastlege, fysioterapeut, psykolog, ortoped, nevrolog og revmatolog slik at behandlingsforløpet blir best mulig.

Behandling hos kiropraktor forbindes av mange med leddmanipulasjon. Dette er en behandlingsmetode som søker å skape bedre bevegelighet og mindre smerte i et område, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har vist å kunne ha effekt for flere muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. Leddmanipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager.