Hva er en kiropraktor?

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager. 

Kiropraktoren kan

  • – Utføre undersøkelse, diagnostisere og behandle med refusjon uten henvisning fra lege 
  • – Henvise pasienter videre til legespesialist eller billeddiagnostisk undersøkelse som røntgen, MR, CT og ultralyd ved behov
  • – Sykmelde pasienter i inntil 12 uker 

Utdannelse og videreutdanning 

En kiropraktor har 5 års masterutdanning innen diagnostikk, behandling og forebygging av muskel- og skjelettlidelser, etterfulgt av 1 års turnustjeneste for å få autorisasjon. Dette gir kompetanse til å levere evidensbasert helsehjelp av høy kvalitet. 

Under konsultasjonen foretas sykehistorie og klinisk undersøkelse for å vurdere behov for behandling eller utredning. Kiropraktoren kan henvise til radiologiske undersøkelser som røntgen, CT, MR og ultralyd, samt til spesialisthelsetjenesten ved behov. Samarbeid med fastlegen skjer gjennom blant annet epikriseutveksling, og kiropraktoren kan sykmelde i inntil 12 uker. 

Noen kiropraktorer har tilleggsutdanning innen ultralyddiagnostikk, barne- og ungdomskiropraktikk eller forskning. I 2011 opprettet Norsk Kiropraktorforening forskningsstiftelsen Et Liv i Bevegelse (ELIB). Forskningsstiftelsen ELIB skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet ved å stimulere til forskerrekruttering og vitenskapelig forskning. 

Trygderefusjon på behandling hos kiropraktor

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

Kiropraktorer som har avtale om direkte oppgjør med HELFO, får ytelsen utbetalt direkte. Dette følger av folketrygdloven § 22-2. Stønad gis etter faste takster som er beskrevet i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Kiropraktorene fastsetter, utover takstene selv, pris på sine tjenester. Ytelsen fra folketrygden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.