Hva er en kiropraktor?

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager. 

Kiropraktoren kan

  • – Utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege 
  • – Henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller billeddiagnostiskundersøkelsesom røntgen, MR, CT og ultralyd 
  • – Sykemelde pasienter i opptil 12 uker 

En kiropraktorkonsultasjon består av en grundig sykehistorie, relevante ortopediske og nevrologiske undersøkelser samt vurdering av funksjon, styrke, bevegelighet og smerte i det aktuelle området før en diagnose eller plan legges. Ofte er en klinisk undersøkelse tilstrekkelig for å legge en behandlingsplan, men ved behov for ytterligere diagnostikk vil kiropraktoren kunne henvise til relevant billeddiagnostikk eller spesialisthelsetjeneste. Noen kiropraktorer vil også kunne tilby ultralydundersøkelse av muskler og ledd. 

Behandlingsforløpet for den enkelte pasient tilpasses alltid ut fra de behov som avdekkes i sykehistorien og undersøkelsen, men vil ofte inneholde råd og veiledning rundt aktive egentiltak og egenmestring, øvelsesveiledning og fysikalsk behandling. Dette kan innebære leddmobilisering, leddmanipulasjon, bløtvevsbehandling og tøyninger. 

Som autorisert helsepersonell vil kiropraktoren alltid søke samarbeid med andre aktører i helsevesenet som kan hjelpe pasienten i deres situasjon. Ofte involverer dette dialog med og informasjon til fastlegen slik at fastlegen er informert om pasientens situasjon og kan bidra med relevant utredning og behandling der dette er utenfor kiropraktorens kompetanseområde. 

Der det er hensiktsmessig vil kiropraktoren søke samarbeid med andre profesjoner som fastlege, fysioterapeut, psykolog, ortoped, nevrolog og revmatolog slik at pasientens behandlingsforløp blir best mulig.  

Aktive egentiltak og kunnskap om egen situasjon er viktig for forebygging av helseplager. Kiropraktoren vil kunne gi råd og veiledning rundt dette. 

Mange kiropraktorer tilbyr rehabilitering av skader eller vil kunne henvise til relevant helsepersonell med denne kompetansen. 

Hvilken kompetanse kiropraktoren 

En kiropraktor har en 5-årig mastergradsutdannelse innen diagnose, behandling og forebygging av sykdommer i muskel- og skjelettsystemet. Etter gjennomført studie må kandidaten gjennomføre en turnustjeneste på ett år for å få lisens som kiropraktor av Helsedirektoratet. Med denne bakgrunnen er kiropraktorer godt rustet til å levere helsehjelp av god kvalitet. Metodene som brukes er evidensbaserte med forankring i dokumentert kunnskap.  Under konsultasjonen vil kiropraktoren foreta en sykehistorie og klinisk undersøkelse sammen med deg. Etter dette vil kiropraktoren kunne vurdere om du har behov for behandling eller om det vil være nødvendig å henvise til annen helsehjelp. Finner kiropraktoren det nødvendig, kan kiropraktoren henvise til radiologiske undersøkelser som røntgen, CT, MR og ultralyd.  Kiropraktoren kan også henvise til spesialisthelsetjenesten (som f.eks. nevrolog, ortoped og revmatolog) Kiropraktoren samarbeider godt med fastlegen og utveksler informasjon gjennom epikriser og annen meldingshåndtering. Kiropraktoren kan sykmelde deg, hvis nødvendig, inntil 12 uker.  Kiropraktorer kan henvise til sykehus og rehabiliterings-institusjoner om nødvendig.  

En del kiropraktorer har spesialisert seg i ultralyddiagnostikk. De fleste av kiropraktorene som driver med ultralyd har en tilleggs-mastergrad i diagnostisk ultralyd fra Bournemouth University eller NTNU i Trondheim. 

En del kiropraktorer har spesialisert seg barne- og ungdomskiropraktikk. Disse har en tilleggs-mastergrad fra Bournemouth University.  

Flere kiropraktorer velger å gå inn i forskning. Pr. I dag har 15 kiropraktorer doktorgrad (PhD). I 2011 opprettet Norsk Kiropraktorforening forskningsstiftelsen Et Liv i Bevegelse (ELIB). Forskningsstiftelsen ELIB skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving – og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet ved å stimulere til forskerrekruttering og vitenskapelig forskning. 

Norsk Kiropraktorforening kan dessverre ikke svare på spørsmål fra pasienter om sykdom, diagnose og behandling. Om du ønsker å vite om kiropraktisk behandling kan hjelpe deg anbefaler vi at du tar kontakt med en av landets kiropraktorer. 

Trygderefusjon på kiropraktor-behandling

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

Kiropraktorer som har avtale om direkte oppgjør med HELFO, får ytelsen utbetalt direkte. Dette følger av folketrygdloven § 22-2. Stønad gis etter faste takster som er beskrevet i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Kiropraktorene fastsetter, utover takstene selv, pris på sine tjenester. Ytelsen fra folketrygden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.