Skal du søke fondsmidler er fristen 31. mars eller 31. oktober hvert år

Fondets formål er å yte:

  • Støtte til etter- og videreutdanning av kiropraktorer, inkludert utdanning av pedagogisk karakter.
  • Støtte/stipend til utdanning av veiledere i forbindelse med etter- og videreutdanningsvirksomhet under § 2 nr. 1.
  • Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanningen.
  • Støtte til andre formål som har sammenheng med kiropraktorers etter- og videreutdanning, inkludert støtte til forskning.

Det er ikke anledning til å søke støtte retrospektivt (etter kalenderårets utgang for oppstart av aktiviteten).

Utfylt skjema, følgebrev med faglig begrunnelse for søknaden og vedlegg (f.eks. studieplan) sendes til fondets sekretær, Silje Steinert på epost silje@kiropraktikk.no.

Fondets styre:
Fondsstyret møtes to ganger i året for å behandle innkommende søknader.
Leder av fondsstyret er Espen Ohren. Øvrige medlemmer av styret er: Eli Magnesen (ELiB), Morten Bøgseth (MNKF), Aleksander Chaibi (Ph.d) og Cathrine Welle-Watne (H.dir). Silje Steinert (NKS) er fondets sekretær.

Norske kiropraktorers forskningsfond

Formålet til fondet er å fremme kiropraktikk som fag. Spesielt vitenskapelig forsknings- og utredningsaktivitet, deltakelse på forskningsbaserte konferanser og støtte til utdannings- og forskningsopphold for kiropraktorer. Midlene kan brukes til forskning som kiropraktorer selv driver eller støtte forskning innen nerve-, muskel- og skjelettsystemet (NMS).

Fondet henvender seg særlig til prosjekter som ikke er innenfor formålet til Fondet for etter- og videreutdanning for kiropraktorer eller Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse www.elibforskning.no

Søknad skal sendes før prosjektstart og kan gjelde flerårige prosjekter. Det kan også gis støtte til prosjektplanlegging og utarbeidelse av protokoll.

Fondsstyret bevilger midler for inneværende år og midler kan settes av til flerårige prosjekter gjennom årlige utbetalinger. Utbetalingene forutsetter tilfredsstillende rapportering.

Utfylt skjema, følgebrev og vedlegg (f.eks. studieplan) sendes til fondets sekretær, Silje Steinert på epost: silje@kiropraktikk.no.