|

WHO publiserer fakta om muskel- og skjeletthelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) la denne måneden ut et fakta-ark om muskel- og skjeletthelse på sine hjemmesider. Der fremkommer det blant annet at muskel- og skjelettlidelser utgjør en betydelig samfunnsbyrde og en hovedårsak til uførhet globalt. Organisasjonen fremhever innsats mot eldre som et av de viktigste tiltakene i årene fremover.

WHO ramser opp en rekke nøkkelfakta; blant annet at:

  • Muskel- og skjelettlidelser er den nest største årsaken til uførhet på verdensbasis, med korsryggsmerter som den største enkeltårsaken til uførhet.
  • Muskel- og skjelettlidelser er vanlig gjennom hele livsforløpet, og en av tre lever med funksjonsnedsettende plager.
  • Muskel- og skjelettlidelser fører til tidlig uføretrygd og nedsatt evne til å delta i sosiale sammenhenger.
  • Muskel- og skjelettsmerter er assosiert med depresjon.

Organisasjonen understreker sammenhengen mellom muskel- og skjelettlidelser og nedsatt funksjon i bevegelsesapparatet. I denne konteksten ser WHO et spesielt behov for ekstra innsats mot eldre, blant annet gjennom tiltak som involverer rehabilitering og trening som nøkkelkomponenter.

Leder av Norsk kiropraktorforening, Jakob Lothe, mener det er svært positivt at WHO setter fokus på muskel- og skjeletthelse og anerkjenner de betydelige utfordringene som muskel- og skjelettlidelser bringer med seg, både på individ- og samfunnsnivå. Lothe ser bifallende på den vridningen som nå er i ferd med å skje, der fagmiljøene i sine anbefalinger går bort fra medikamentell behandling til fordel for aktivitetsbaserte tiltak.

– Vi står ovenfor en situasjon der vi får stadig mer kunnskap om forekomst, forebygging, diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettplager. Dette er nå et økende globalt problem, og skal vi klare å snu den negative trenden må vi tenke nytt og benytte oss av alle tilgjengelige ressurser, sier han.

– Spesielt med tanke på den aldrende befolkningen, en pasientgruppe som fremheves av WHO, vil det være avgjørende å sette inn en ekstra innsats, og det er ikke å komme utenom at mye av dette ansvaret vil havne på helsepersonell. Dette er en pasientgruppe hvor sykdomsbildet ofte er komplekst og som vil kreve differensialdiagnostisk kunnskap slik at de med sykdommer i andre deler av kroppen enn bevegelsesapparatet blir raskt henvist videre til lege, understreker Lothe.

WHOs fakta-ark om muskel- og skjelettlidelser kan leses her.

Første gang publisert: 27. februar 2018