|

To komiteer, ett budskap!

Både Stortingets helse- og omsorgskomite, og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen legger vekt på mer kunnskap omkring muskel- og skjelettplager, og ser behovet for opprettelsen av en 5-årig kiropraktorutdanning, i sine merknader til neste års Statsbudsjett.

Illustrasjonsfoto : Canva

Rammene for statsbudsjettet 2017 ble vedtatt under finansdebatten 5. desember. Etter dette har fagkomiteene på Stortinget mulighet til å foreta omdisponeringer innenfor de vedtatte rammene. Etter planen skal den siste budsjettinnstillingen behandles 20. desember, men både Helse- og omsorgskomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har allerede kommet med sine innspill.

Begge komiteer belyser behovet for mer kunnskap og bedre kapasitet av helsepersonell på muskel- og skjelettfeltet. I merknaden til Helse- og somsorgskomiteen står det blant annet at ”Komiteen ser behovet for å opprettholde forskningsaktiviteten på kiropraktikk(…)”. Samtidig ønsker Venstre å ”…øke forskningsbevilgningene med 15 mill. kroner til tverrfaglig forskning…” på muskel- og skjelettområdet. Det nevnes også at det i neste års budsjett allerede er lagt inn tiltak som vil gjøre det lettere å få tilgang til tjenester innen blant annet kiropraktikk, fysioterapi og psykologi. Dette ses i sammenheng med den lenge etterlengtede fjerningen av antallsbegrensningen på 14 behandlinger hos kiropraktor.

I komiteenes merknader vises det til behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd, der Stortinget konstaterte at det var behov for flere behandlere på muskel- og skjelettområdet. Meldingen foreslår at det etableres en ny mastergrad innenfor muskel- og skjelettlidelser, med vekt på kiropraktikk. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen bemerker i år at ”All nyere dokumentasjon bekrefter behovet for flere muskel- og skjelettbehandlere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten” og ber ”…regjeringen arbeide for at det etableres femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer ved et norsk universitet”.

Som tidligere nevnt er NKF svært positive til vedtaket fra politikerne om å fjerne antallsbegrensningen. En sak foreningen har jobbet for i mange år, og som vil gjøre det adskillig enklere for kronikere å få nødvendig behandling av kiropraktor. Fremover vil NKF med uforminsket styrke fortsette å påvirke utdanningsinstitusjoner, politikere og andre myndigheter for en snarlig etablering av en norsk kiropraktorutdanning. En sak det nå er bred enighet om på Storting og i regjering.

Publisert første gang: 16. desember 2016