Målrettede tiltak for bedre muskel- og skjeletthelse

Torsdag 21. oktober var NKF på høring i Stortingets helse- og omsorgskomite vedrørende neste års statsbudsjett. Foreningen stilte med nestleder Kasper Vincent Myhrvold, styremedlem Espen Ohren og generalsekretær Hans Otto Engvold.

Ved foreningens senere besøk på Stortinget har fokuset ligget på den store sykdomsbyrden og de enorme samfunnskostnadene som er knyttet til muskel- og skjelettplager, i Norge og internasjonalt.

Under torsdagens høring hold NKF trykket oppe og benyttet igjen anledningen til å understreke problematikken og nødvendigheten av snarlige og målrettede tiltak, overfor politikerne.

Kiropraktorutdanning

Stortingsvedtaket om å opprette en nasjonal kiropraktorutdanning ble fattet for om lag 10 år siden. NKF oppfordret komiteen om å be regjeringen redegjøre for status i saken, og hvordan en norsk kiropraktorutdanning skal organiseres og finansieres i revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Justering av refusjonssatsen

I regjeringens budsjettforslag for 2017 foreslås det å fjerne antallsbegrensningen på 14 behandlinger. NKF understreket at dette var et steg i riktig retning. Samtidig ønsker foreningen en mer tilgjengelig kiropraktortjeneste. Det er derfor på høy tid å vurdere en justering av refusjonssatsen.

NKF mener en justering av refusjonssatsens størrelse – ut fra pasientens alder behov, diagnose og betalingsevne – kan bidra til å gi flere pasienter med muskel- og skjelettlidelser tilgang til nødvendig og adekvat helsehjelp.

Høringen kan du se i opptak på StortingsTV (NKF har taletid 44 minutter ut i sendingen).

Publisert første gang: 21. oktober 2016