|

Kiropraktor fremfor sykmelding

Pasienter som står i fare for å bli sykmeldte bør møte målrettet kompetanse. Dette var beskjeden fra NKF til politikerne under fredagens høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Fredag 7. oktober var NKF invitert til høring i arbeids- og sosialkomiteen, vedrørende Meld. St. 33 (2015-2016) ”NAV i en ny tid – arbeid for aktivitet”. Foreningen stilte med leder, Jakob Lothe, og informasjonsansvarlig, Joachim Tansemb Andersen.

«NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Meldingen omtaler tiltak for at flere skal komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret skal få større handlingsfrihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

Muskel og skjelettlidelser – en sentral årsak til nedsatt arbeidsevne

Under høringen løftet NKF fram muskel- og skjelettfeltet og understreket hvilke konsekvenser muskel- og skjelettplager har for det norske arbeidslivet.

– De mest vanlige diagnosene blant de vel 150 000 mottakerne av arbeidsavklaringspenger er psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Disse kategoriene utgjør til sammen over 70 prosent av tilfellene. Og blant uførepensjonister er også diagnosene psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser de dominerende årsakene til uførepensjonering, argumenterte Lothe overfor politikerne.

– Muskel- og skjelettlidelser står for 25% av alt helsetap, hvorav igjen nakke- og rygglidelser utgjør hele 79%. Disse lidelsene fører til omfattende sykefravær, uførepensjonering og andre helserelaterte trygdeytelser i den norske befolkningen, konstaterte Lothe med bakgrunn i Folkehelseinstituttets sykdomsbyrderapport.

Kiropraktorene – vi både vil og kan være muskel- og skjeletthelsens førstelinje

Med tanke på omfanget av muskel- og skjelettplager i samfunnet mener NKF at det vil være nødvendig å sette inn konkrete tiltak på flere områder, også innen organiseringen av helsetjenesten.

– Det er vår oppfatning at det i altfor stor grad skrives ut unødvendige sykmeldinger ved muskel- og skjelettplager. I primærhelsetjenesten bør det være et prinsipp om at pasientene møter målrettet kompetanse, fremfor å vente på time hos fastlegen, fastholdt Lothe under høringen.

– Kiropraktorene utgjør en stor og viktig del av tjenestetilbudet på muskel- og skjelettområdet i Norge. Vi har særskilt kompetanse på muskel- og skjelettlidelser, og kan diagnostisere og behandle pasienter raskt og effektivt før lidelsene får utarte seg og får store konsekvenser for den enkelte og samfunnet, utdypet han.

– NKF mener derfor tiden er moden for å se nærmere på aktuelle tilknytningsformer og finansieringsmodeller slik at også kiropraktorer kan inngå i og benyttes innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenestens primærhelsetilbud. På den måten vil primærhelsetjenesten stå bedre rustet til å gi et godt tjenestetilbud til den store pasientgruppen med muskel- og skjelettlidelser som risikerer å falle ut av arbeidslivet.

Hele høringen kan du se via StortingsTV (NKFs høringstid starter ca 9min og 45sek ut i klippet)

Publisert første gang: 11. oktober 2016