|

Statsbudsjettet

Regjeringen går inn for å fjerne antallsbegrensningen på 14 behandlinger. En viktig anerkjennelse av kiropraktorenes rolle i behandling av pasienter med kronisk sykdom, mener Norsk kiropraktorforening (NKF).

Som et ledd i en ny opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering foreslår regjeringen å avvikle antallsbegrensningen på 14 behandlinger hos kiropraktor fra 1. januar 2017. I budsjettforslaget understrekes det at kiropraktorbehandling er et viktig rehabiliteringstiltak for mange brukere med muskel- og skjelettproblemer.

– Fjerning av antallsbegrensningen på 14 behandlinger årlig er et tiltak vi for første gang lanserte overfor politikerne i 2012, sier leder av Kiropraktorforeningen Jakob Lothe. – Begrensningen har til nå vært et byråkratisk hinder for de som ønsker å benytte seg av våre tjenester, og således en innskrenkning av pasientenes valgfrihet i helse- og omsorgssektoren. Dette tiltaket er viktig og nødvendig fordi det vil hjelpe de pasientgruppene med størst behov for behandling – nemlig de med kronisk sykdom og langvarig uførhet, poengterer Lothe.

Forskning

Regjeringen påpeker behovet for å videreføre støtten til forskningsaktivitet innen kiropraktikk, og bevilger i år som i fjor én million kroner til forskningsstiftelsen ELIB i 2016.

– ELIB arrangerer kurs, tilbyr veiledning og individuell bistand, og selvsagt finansiering til våre forskere, og er således en svært viktig aktør i arbeidet med å heve forskningsaktiviteten blant kiropraktorer, i fravær av en utdannelse. Med svært få midler har stiftelsen en imponerende gjennomføringsevne, blant annet støtter den flere PhD-stipendiater, og vi er sikre på at millionen over statsbudsjettet vil komme til god nytte, sier Lothe.

– Én million er derimot kun en dråpe i havet, spesielt med tanke på det enorme behovet for mer kunnskap på muskel- og skjelettfeltet, fortsetter han. – Derfor har vi i år tatt initiativet til en kraftig opprustning på forskningsfeltet, og er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om mulige finansieringsmodeller der deler av refusjonen går til forskningsformål fremfor å utbetales direkte til kiropraktorene. Vår ambisjon er at denne ordningen kommer på plass i løpet av 2017, understreker han.

Utviklingstrekk

Utgiftene til kiropraktorbehandling var 141,6 millioner kroner i 2015 mot 137,2 millioner. kroner i 2014, en økning på 3,2 pst. Antall kiropraktorer som hadde oppgjørsavtale med Helfo økte med 6 pst., fra 762 i 2014 til 806 i 2015.

Det var en liten nedgang på 2 pst. i antall konsultasjoner fra 1,89 millioner i 2014 til 1,85 millioner i 2015, mens det var en økning i bruk av takster for samhandling med annet helse- og sosialfaglig personell.

– Vi registrer noe uventet at det forekommer en nedgang i antall konsultasjoner hos kiropraktor fra fjoråret. Dette kan ha flere årsaker. Blant annet ser vi at feltet preges av økt konkurranse fra andre faggrupper. Lave refusjoner og høye egenandeler er nok allikevel er den største barrieren for folk flest, avslutter Lothe, samtidig som han understreker nødvendigheten av en tettere integrering i det offentlige tjenestetilbudet.

Les hele Helse- og omsorgsbudsjettet her

Les regjerningens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering