|

Store helsegevinster med kiropraktikk

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til å løfte fram de enorme samfunnskostnadene som er knyttet til muskel- og skjelettplager, og hvilke besparelser man kan oppnå ved bedre ressursutnyttelse i førstelinjetjenesten.

Stortingsmeldingen om prioritering ble lagt frem av helseminister Bent Høie i juni. Formålet med meldingen er å sikre rettferdig, lik og rask tilgang til helsetjenester. Torsdag 29. september avholdt Stortinget høring for Prioriteringsmeldingen.

Muskel og skjelett; vårt største folkehelseproblem

Under høringen pekte leder av NKF, Jakob Lothe, på de enorme samfunnskostnadene som er knyttet til muskel- og skjelettlidelser, og understreket med bakgrunn i en ny rapport fra WHO, at dette ikke bare er et problem som rammer Norge, men også resten av Europa.

– Disse lidelsene fører til omfattende sykefravær og uførepensjonering i den norske befolkningen. De samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av muskel- og skjelettlidelser er beregnet til å være hele 185 mrd. kroner, årlig, utdypet han.

Lothe advarte samtidig mot følgene av å lå problemstillingen ligge urørt.

– Det store helsetapet og de store samfunnskostnadene som skyldes rygg og nakke vil få direkte konsekvenser for prioriteringene i helsetjenesten fremover, dersom ikke denne utfordringen tas på alvor.

Kiropraktikk: en god og lite ressurskrevende løsning

Lothe fremhevet kiropraktorenes rolle i førstelinjetjenesten, og understreket nytteverdien av en bedre utnyttelse av kiropraktorenes kompetanse.

– Kiropraktorene utgjør en stor og viktig del av tjenestetilbudet på muskel- og skjelettområdet i Norge. Våre tjenester karakteriseres av lav ressursbruk med store helsegevinster innenfor et område som gir stort helsetap, sa han.

– Kiropraktorene både kan og vil hjelpe denne pasientgruppen. På den måten kan vi avlaste en svært presset fastlegeordning og også spesialisthelsetjeneste. Og ikke minst kan vi sørge for at pasienter med muskel- og skjelettlidelser blir diagnostisert og behandlet raskt og effektivt før lidelsene får for store konsekvenser, både for den enkelte og samfunnet.