|

Innføring av automatisk frikort for egenandelstak

Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.

  • Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten.
  • Vi vil også gi vår tilslutning til de prinsipper og vurderinger departementet legger til grunn.

Kiropraktorene er en sentral del av tjenestetilbudet på muskelskjelettområdet

Sykdomsbyrderapporten fra Folkehelseinstituttet (2016) fastslår at nakke- og rygglidelser er vår største årsak til helsetap. Muskelskjelett står for 25% av alt helsetap, hvorav igjen nakke- og rygglidelser utgjør hele 79%. Helsedirektoratet anslo i 2015 de samlede kostnader for muskelskjelettområdet til å være kr.185 milliarder årlig.

Kiropraktorene utgjør en stor og viktig del av tjenestetilbudet på muskelskjelettområdet i Norge, hvor det samlet gis omlag to millioner kiropraktorkonsultasjoner i året fordelt på rundt 350.000 individuelle tilfeller. Majoriteten av diagnosene er direkte knyttet til rygg og nakke. Befolkningens bruk av tjenesten har økt i takt med økningen i antallet kiropraktorer. Det er god geografisk dekning og ingen kø eller ventetid. Kiropraktorene forebygger, diagnostiserer og behandler pasientene, samt kan henvise til spesialisthelsetjenesten, billeddiagnostiske undersøkelser og fysioterapi. På denne måten avlastes en presset fastlegeordning.

Rettighetsstyrt finansieringsmodel

Det ytes trygderefusjon for undersøkelse og behandling begrenset til 14 ganger per år. Takstene per 1. juli 2016 er for undersøkelse (K 1) er kr.140, – og for oppfølgende behandlinger (K 2) kr. 67,-.

K 2 tilsvarer omlag 15% av gjennomsnittsverdien av egenandelen som kiropraktoren selv står fritt til å fastsette. Praktisk talt alle kiropraktorer har mønsteravtale med HELFO som utbetaler refusjoner direkte til kiropraktoren som selv krever inn egenandelen av honoraret.

Med dagens refusjonsordning for kiropraktortjenester følger pengene i prinsippet pasienten. Dette kan tjene som et godt eksempel på en rettighetsstyrt finansieringsmodell hvor fritt behandlingsvalg kan bidra til redusert ventetid og bedre kapasitetsutnyttelse mellom offentlig (fastleger og avtalefysioterapeuter/-manuellterapeuter) og privat sektor (kiropraktorer og privatpraktiserende fysioterapeuter/manuellterapeuter).

Et svært lavt refusjonsnivå for kiropraktortjenester og ingen refusjon for privatpraktiserende fysioterapeuter skaper imidlertid en stor økonomisk barriere for mange brukere og er dermed til hinder for reell valgfrihet.

Vi støtter departementets forslag

Som vi har allerede har påpekt, for den store gruppen av brukere av kiropraktortjenester eksisterer det per i dag ingen skjermingsordninger. I tillegg er barns lovmessige krav på nødvendig helsehjelp uavhengig av foreldres økonomi, ikke ivaretatt når det gjelder kiropraktikk.

På denne bakgrunn gir Norsk Kiropraktorforening sin tilslutning til de prinsipper og vurderinger departementet legger til grunn for forslagene om automatisering av egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten.

Vi støtter departementets argumentasjon om at de foreslåtte endringene vil representere en mer rettferdig ordning, hvor skjermingsordningene vil bli tilgjengelige for alle med stort behov for fysioterapi uavhengig av diagnose, og spesielt i forhold til den store gruppen rygg- og nakkepasienter som i dag ikke omfattes av sykdomslisten.

Gode ordninger for pasientene og for samfunnet – refusjonssystemet for kiropraktikk

Forslaget representer etter vårt syn et skritt i riktig retning. Det er imidlertid flere utfordringer for å finne frem til gode ordninger som ivaretar alle brukergrupper og som understøtter god bruk av tilgjengelige tjenester, som kiropraktorene på muskelskjelettområdet.

Vårt tjenesteområde karakteriseres av lave refusjoner og tilsvarende høye egenandeler, og omfattes heller ikke av noen av skjermingsordningene. Mange brukere av våre tjenester opplever dette som urimelig. For store grupper av befolkningen er høye egenandeler en barriere for å få nødvendig helsehjelp. Spesielt gjelder dette barn hvor foreldrenes økonomi blir avgjørende.

Av høringsnotatet fremgår at (side 28): ”Nivået på egenandelene har stor betydning for behovet for skjerming. Høye egenandeler medfører økt behov for skjerming. Regjeringens vil sikre et godt helsetilbud til alle ved å holde egenandelene på et lavt nivå.”

Norsk Kiropraktorforening ønsker å minne om behovet for økte refusjoner, fjerning av antallsbegrensningen og opprettelse av skjermingsordninger for vårt tjenesteområde, jevnfør merknad fra Høyre, Frp og Krf i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet i 2012:

”Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at pasienter som oppsøker kiropraktor, får stønad til inntil 14 behandlinger per år. Disse medlemmer har merket seg at refusjonssatsen for slik behandling ikke er justert i tråd med den normale pris- og lønnsvekst og således utgjør en stadig mindre del av det honoraret pasienten betaler. Disse medlemmer vil peke på at dette er en uheldig utvikling sett i sammenheng med den betydning kiropraktorbehandling har for pasienter med muskel- og skjelettlidelser, og særlig med tanke på behandling av barn med slike lidelser. Disse medlemmer ber på denne bakgrunn om en vurdering av behov for justering av reglene med hensyn til tak på antall behandlinger og refusjonssatsens størrelse ut fra pasienters alder, behov, diagnose og betalingsevne.”

Vi har merket oss at på tannlegenes område, som er det mest nærliggende for oss å sammenligne oss med rent administrativt, har det blitt etablert en rekke skjermingsordninger og honorartakster de senere år.

Det store helsetapet og samfunnskostnadene som skyldes muskelskjelettområdet vil få konsekvenser for prioriteringene i helsetjenesten fremover, jevnfør prioriteringsmeldingen som behandles nå i høst. På denne bakgrunn, og med referanse til merknaden fra 2012, over, vil vi derfor avslutningsvis henstille til departementet om å videreføre arbeidet med å utvikle mer rettferdige skjermingsordninger, som også omfatter kiropraktorenes tjenesteområde. Vi bidrar gjerne inn i et slikt arbeid for å finne gode løsninger for brukergruppene og samfunnet.

Publisert første gang: 22. september 2016