|

Ny rapport fra WHO: ber om tiltak for bedre muskelskjeletthelse i Europa

I sin nye rapport, “Action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases in the WHO European Region“, understreker WHO at muskel- og skjelettsykdommer er største årsak til uførhet i Europa. WHO ber derfor alle land iverksette tiltak mot den voksende sykdomsgruppen.

Verdens helseorganisasjon Europa ber i sin nye handlingsplan for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer om at alle land i Europa iverksetter en rekke konkrete tiltak for å fremme og bedre muskel- og skjeletthelsen. Dette skriver Rådet for muskelskjeletthelse på sine nettsider. Rådets moderorganisasjon, Global Alliance for Musculoskeletal Health, har aktivt støttet WHOs arbeid med handlingsplanen og bidratt med data og andre innspill.

– Rapporten tydeliggjør de enorme konsekvensene muskel- og skjelettplager påfører det europeiske samfunnet, sier nestleder av Rådet for muskelskjeletthelse og leder av Kiropraktorforeningen, Jakob Lothe. Rapportens budskap er krystallklart.

– Skal vi få bukt med den voksende uførheten og livsstilssykdommene i Europa blir økt innsats for bedre muskelskjeletthelse en nøkkelfaktor fremover.

WHO peker i rapporten på behovet fremover for helsepersonell med høy kompetanse innen diagnostisering, forebygging og behandling på muskelskjelett-området, og Lothe minner om at det lenge har ligget en klar bestilling fra Stortinget om opprettelse av 5-årig norsk kiropraktorutdanning i Norge. Regjeringen har så langt ikke fulgt opp vedtaket selv om fagmiljøene står klare til å påta seg oppgaven så snart bevilgningene kommer over statsbudsjettet.

Han forventer at rapporten nå vil bidra til økt prioritering fra Regjeringens side mot konkrete tiltak i tråd med WHO sine anbefalinger.

– Frem til nå virker det som problemet er kjent men ikke tilstrekkelig erkjent hos de ansvarlige myndighetene i Europa. Derfor er det både prisverdig men også på høy tid at WHO retter søkelyset mot de enorme samfunnsutfordringene vi står overfor på dette området.

– Nå må regjeringen vise handlekraft slik WHO ber om. Fra Stortinget ligger det en rekke tydelige føringer som er helt i tråd med WHO-rapporten, men viktige prosjekter som etablering av kiropraktorutdanning er fortsatt ikke realisert. Nå må Norge vise vei i satsingen på muskelskjeletthelse i Europa og gå foran slik Stortinget nettopp ber om, avslutter Lothe.

Her er listen over satsningsområder WHO anbefaler i rapporten:

  • Arbeid for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper
  • Arbeid for å redusere overvekt
  • Aktiv skadeforebygging
  • Arbeid for å gjennomføre aktiviteter for en livslang bedring av muskelskjeletthelsen ved å iverksette tiltak og gi støtte til aktiviteter for barn og ungdom, barnehage og skolehelseprogrammer
  • Økt fokus på muskelskjeletthelse på arbeidsplassen og at det iverksettes helsefremmende tiltak på arbeidsplassen
  • Systematisk arbeid for en bedre muskelskjeletthelse blant eldre som bor hjemme og på institusjon
  • Skolering og utdanning av helsepersonell med spesialkompetanse på muskel og skjelett
  • Tidlig intervensjon for å gjenopprette og opprettholde god funksjonsevne hvor målsettingen bør være økt bevissthet om egen muskel- og skjeletthelse

Publisert: 20. september 2016 ( sist endret: 11. mai 2017 )