Innspill til Folkehelsemeldingen

Muskel- og skjelettlidelser bør få langt større oppmerksomhet og folkehelsearbeidet må i større grad adressere og prioritere de faktiske enkeltårsakene til den samlede sykdomsbyrden i Norge, skriver Norsk Kiropraktorforening i sitt innspill til ny Folkehelsemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet har begynt på arbeidet med ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. I den forbindelse ba Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol aktører i alle samfunnssektorer sende inn skriftlige innspill innen 13. april.2022. Disse innspillene skal danne grunnlag for arbeidet med folkehelsemeldingen som vil fremmes for Stortinget våren 2023. 

Norsk Kiropraktorforening gikk i februar sammen med Rådet for muskelskjeletthelse om et felles innspill til den nye folkehelsemeldingen. I tillegg til dette har NKF sett nødvendigheten av å sende inn et eget innspill der er vi påpeker at særlig rygg- og nakkeplager bør få langt større oppmerksomhet i det fremtidige folkehelsearbeidet. 

Vi oppfordrer Helsemyndighetene til bedre å benytte seg av den spesialkompetanse og kapasitet som finnes på dette feltet blant offentlig autorisert helsepersonell, ikke kun i kommunehelsetjenesten, men også i den private primærhelsetjenesten. Vi adresserer behovet for forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan styrke forebygging, diagnostikk, behandling og samhandling knyttet til rygg- og nakkeplager, og oppfordrer til å etablere enn nasjonal kiropraktorutdanning i tråd med hva Stortinget har etterlyst siden 2004.  

Du kan lese vårt innspill i sin helhet her : 

Du kan lede Rådet for Muskelskjeletthelses innspill her: 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...