Nye takster fra 1. juli

Det blir endringer i både K- og L-takstene med virkning fra 1. juli 2024 

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt økning av takstene for behandling hos kiropraktor fra 1. juli 2024.
Nye K-takster framgår av tabellen nedenunder og av  Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.


Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m. (L-takster) pr. 01.07.24. Grunnlaget for årets regulering er i år, som tidligere år, et resultatet av årets forhandlinger om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister.

Takstene er hevet med 2,3 prosent (avrundet til nærmeste hele krone). De nye takstene fremgår i sin helhet av dette skrivet fra NAV.