Regjeringen foreslår dramatisk kutt i refusjon for kiropraktorbehandling

Alvorlig helsekutt truer: Over 1 million nordmenn står i fare for redusert tilgang til behandling for muskelskjelettlidelser

9. oktober 2023 sendte Norsk Kiropraktorforening inn følgende skriftlige høringssvar vårt til stortingets Helse- og omsorgskomité:

Norsk Kiropraktorforening
Statsbudsjettet 2024

Alvorlig helsekutt truer: Over 1 million nordmenn står i fare for redusert tilgang til behandling for muskelskjelettlidelser

I budsjettforslaget foreslås et at alvorlig helsekutt som potensielt vil påvirke mange nordmenns tilgang til viktig helsehjelp. Det foreslås en halvering av folketrygdens refusjon til kiropraktorbehandling, noe som utgjør en nedskjæring på 100 millioner kroner.

–      Høye samfunnskostnader: Muskelskjelettlidelser koster samfunnet over 250 milliarder kroner årlig, og er primærårsaken til sykefravær og uførhet.

–      Redusert tilgang til behandling: Forslaget kan føre til at kun de med solid økonomi får råd til kiropraktorbehandling. Det gir sosial ulikhet i tilgang til behandling, høyere sykefravær og økt press på fastlegene

–      Svekkelse av viktig forskning: En halvering i refusjonen vil direkte ramme fremtidig forskning og utvikling av behandlingsmetoder for muskelskjelettlidelser.

Gitt de alvorlige potensielle konsekvensene dette forslaget kan ha, er det avgjørende at beslutningstakere forstår den fulle virkningen av forslaget. Vi har vanskelig for å tro at dette kan være regjeringens intensjon, og ber Stortinget om å reversere forsalget.

Rammer arbeidstakere i lavtlønte og kvinnedominerte yrker. De umiddelbare konsekvensene av helsekuttet kan være alvorlige. Det vil ramme syke arbeidstagere, spesielt i kvinnedominerte yrker som pleie- og omsorgsarbeidere, førskolelærere, frisører, kjøkkenarbeidere og skoleassistenter, samt lavtlønte, hvor høy forekomst av muskelskjelettlidelser er dokumentert.

Bidrar til sosial ulikhet Reduserte refusjoner vil føre til at bare de med solid økonomi vil ha råd til behandling hos kiropraktor for muskelskjelettlidelser. Det er også viktig å merke seg at da refusjonsordningen for kiropraktorbehandling først ble innført i 1974, dekket HELFO ca. en tredjedel av kostnaden. Nå er dette tallet nede i 12-14%, og med det foreslåtte kuttet vil det synke til bare 6-7% av kostnadene. Dette betyr en drastisk økning i egenandelen for pasienter, noe som kan føre til at mange velger å avstå fra behandling.

Øker sykefravær og uførepensjonering. Statistikken taler sitt klare språk. Over 1 million nordmenn, hovedsakelig i yrkesaktiv alder, blir årlig rammet av muskelskjelettlidelser. Legemeldt sykefravær relatert til muskel- og skjelettlidelser utgjorde over 36% av tapte dagsverk i 2020. Disse lidelsene er den primære årsaken til både sykefravær og uførhet i Norge.

Med muskelskjeletthelse definert som en av de største helseutfordringene, er det uforståelig at det kuttes for denne pasientgruppen i budsjettforslaget for 2024.

Øker presset på fastlegene

I dag er om lag 1/5 av alle fastlegekonsultasjoner direkte knyttet til muskelskjelettlidelser, og over 1/6 er direkte knyttet til nakke-/rygglidelser. Kiropraktorene ivaretar på sin side hvert år rundt ¼ (392 000 individer) av alle pasientene som oppsøker autorisert helsepersonell for muskelskjelettlidelser. Forslaget vil dermed øke presset på allerede belastede fastleger, og potensielt føre til økt sykefravær og uførepensjonering blant arbeidstakere.

Svekker forskningen på feltet

I budsjettforslaget skriver regjeringen at det forskes for lite på muskelskjelettlidelser ut ifra den store sykdomsbyrden (side 273). En annen alvorlig konsekvens av forslaget, er imidlertid at det vil gi ytterligere svekkelse av forskningen på feltet. 5% av refusjonene går til et fond for dette viktige forskningsfeltet, og en halvering vil ha en direkte negativ innvirkning på fremtidig forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder.

Med vennlig hilsen

Anne Marie Selboskar Selven                                    Hans Otto Engvold

Styreleder                                                                    Generalsekretær