Helsedepartementet

Nye takster fra 1. juli

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt økning av takstene for behandling hos kiropraktor fra 1. juli 2023.

Nye takstbeløp i K-takstene framgår av Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

I tillegg til endringer i takstbeløp, er det presisert i takst K3a for møtegodtgjørelse at taksten gjelder deltakelse i “planlagt tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient”.

Det er gledelig å se at økningen er dobbelt så stor i år som den var i fjor

K1-taksten øker fra 164 til 176 kr. 
K2 taksten øker fra 75 til 81 kr.