Slett journalistisk arbeid av Aftenposten

I A-magasinet kunne man nylig lese om en ung kvinne som fikk slag etter et besøk hos kiropraktor i USA. Det er en gripende og tragisk historie, og hvor personen som ble så hardt rammet fortjener all mulig medfølelse. Imidlertid er det dessverre flere forhold i Aftenpostens presseetiske dekning av denne saken og i oppfølgingssaken publisert på førstesiden av avisen mandag morgen, som NKF finner kritikkverdig. 

Styreleder i Norsk Kiropraktorforening Anne Marie Selboskar Selven stiller seg kritisk Aftenpostens håndtering.

Personlige relasjoner og ensidig vinkling. Påstander i tittel og ingress som ikke dokumenteres. Mangel på samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger og direkte feil.   

Den dypt tragiske historien om den amerikanske kvinnen som fikk hjertestans har siden i fjor blitt omtalt av både amerikansk og internasjonal presse. Årsaken til at Aftenposten setter denne amerikanske pasienthistorien på trykk på denne måten ble begrunnet på lederplass i avisen, med at journalisten kjenner offeret personlig.  

Saken handler om amerikanske Caitlin Jensen som skal ha fått fire halsarterier revet av under en kiropraktorbehandling av nakken. Mesteparten av saken handler om offerets vanskelige liv etter denne hendelsen, og kampen mot det amerikanske helsesystemet. Men både hovedtittelen på artikkelen og innledningen handler om hvordan kiropraktorbehandlingen skal ha frarøvet henne livet. 

Tok kontakt i påsken

Aftenposten kontaktet Norsk Kiropraktorforening (NKF) første gang i påsken 2023. Journalisten stilte den gang flere kritiske spørsmål til kiropraktorers praksis med å gi nakkemanipulasjon til pasienter.  

Etter telefonsamtalen sendte journalisten en e-post med fem skriftlige spørsmål tilknyttet saken.  

—Som profesjonsforening kan Norsk Kiropraktorforening (NKF) ikke uttale seg om konkrete pasientskadesaker. Denne konkrete pasientskadesaken skjedde dessuten i USA og det foreligger svært få detaljerte medisinske opplysninger som er offentlig kjent.

—På generelt grunnlag kan man imidlertid si noe om Cervikal arteriedisseksjon (CAD), og her gikk vi grundig til verks. Vi sendte et fire-siders skriftlig svar på journalistens fem spørsmål, inkludert referanser til åtte forskningspublikasjoner om temaet, forklarer styreleder i Norsk Kiropraktorforening Anne Marie Selboskar Selven.

Ikke-dokumenterte påstander

Når saken så kom på trykk 18. mai, Kristi himmelfart dagen – er imidlertid ingen av NKFs innspill tatt med. Saken, som ligger bak betalingsmur, baserer seg på en pasientskade-sak fra USA. Selv om saken i all hovedsak dreier seg om det amerikanske helsevesenet indikerer tittel og ingress at det hele dreier seg om at det er farlig å gå til kiropraktor.

 “Det tok bare noen få sekunder. Kiropraktoren vred om nakken hennes. De neste ni månedene kjempet Caitlin Jensen (28) seg tilbake til livet”  

“Et besøk hos kiropraktor endte med hjertestans”  

“Kiropraktoren vred om nakken. Kort tid etter stanset hjertet hennes”. (Bergens Tidende, en annen av Schibstedt-gruppens aviser) 

De grove påstandene som Aftenposten fremsetter i disse overskriftene blir aldri dokumentert med faktaopplysninger i saken. All informasjon er utelukkende hentet fra det offerets mor gjenforteller til avisen. Det stilles ingen kritiske spørsmål. Videre fremgår det ikke av saken om kiropraktoren i USA, eller annet helsepersonell, har blitt kontaktet for tilsvar, eller for å kunne redegjøre for medisinske fakta. Aftenposten har valgt å ikke inkludere uttalelser fra norske fagmiljøer som de beviselig har mottatt. Ei heller henvises det til statistikk eller foreliggende forskning rundt sammenhengen mellom nakkemanipulasjon og cervical arteriedisseksjon. 

Det er verdt å spørre seg om denne saken ville vært skrevet på samme måte om det hadde vært snakk om et norsk tilfelle.  

Skremselspropaganda

Tittelen Aftenposten setter på trykk er å anse som skadelig for kiropraktorprofesjonens renommé i Norge. Likeledes er den egnet til å spre unødvendig helseangst hos kiropraktorenes pasienter. At saken er ensidig vinklet, bidrar til å spre en uriktig oppfatning i befolkningen om farene for cervical arteriedisseksjon ved manuell nakkebehandling.  

Problematisk

Norsk Kiropraktorforening mener det er flere forhold ved Aftenpostens artikkel som er problematiske og tidvis i strid med pressens Vær Varsom-plakat.  

Sakens relevans for det norske folket. Journalistens nære forhold til offeret. Grove påstander i tittel og ingress som ikke dokumenteres i teksten. At saken utelukkende er belyst fra én side. Presseetisk skal den som utsettes for sterke beskyldninger ha mulighet til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, vi kan ikke se at dette er ivaretatt i denne saken.

Oppfølger

Sent fredag ettermiddag i Kristihimmelfarts-helgen ble NKF kontaktet av Aftenposten med melding om at de var i ferd med å skrive en oppfølger til saken. Det er snakk om et tilsvarende pasient-case, men denne gang fra Norge. De informerte om at leger fra slagenheten ved Ullevål Sykehus uttaler seg kritisk til nakkemanipulasjon. Saken publiseres så i Aftenpostens nettutgave sent søndag kveld og utgjør førstesiden av papirutgaven mandag morgen. 

Denne gang har Aftenposten tatt med noen av uttalelsene fra intervjuet som ble gjort med NKFs generalsekretær, Hans Otto Engvold i påsken. De har også, etter påtrykk fra NKF, intervjuet MNKF Alexander Chaibi om saken. Chaibi er både kliniker og seniorforsker ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Det er bra. Denne gangen er saken langt mer balansert.  

Pasienten har ikke vært hos kiropraktor

Igjen setter dog Aftenposten en tittel og ingress på trykk som setter kiropraktorene i et ufordelaktig lys. Og til tross for at verken Hans Otto Engvold eller Aleksander Chaibi har uttalt noe som tilsier at de avviser at det er knyttet risiko for bivirkninger ved nakkemanipulasjon, skriver Aftenposten dette både i ingress og brødtekst.   

Saken forteller om en norsk kvinne som fikk slag etter nakkemanipulasjon. Og nok en gang viser Aftenposten manglende kvalitet på sitt journalistiske arbeid. Hele denne saken, tittelrigg og brødtekst, omhandler farene knyttet til cervical arteriedisseksjon (CAD) forbundet med kiropraktorbehandling. Men Martine Guttormsen, som er intervjuobjektet i saken ble ikke behandlet av kiropraktor, hun hadde fått behandling av en fysioterapeut med videreutdanning innen manuellterapi.  

Vil følge opp

Som leder av Norsk Kiropraktorforening mener Anne Marie Selboskar Selven at Aftenpostens overtramp ikke skal stå uimotsagt.  

—Dette kommer vi i NKF til å følge opp, forsikrer hun.