Hvorfor er kiropraktoren overrepresentert?

Kommunikasjon og dokumentasjon

Kiropraktorene er overrepresentert både når det gjelder innmeldte saker til NPE og når det gjelder domfellelse. Når vi ser nærmere på hvorfor kiropraktorene er overrepresentert i klagesaker til NPE er det spesielt to årsaker som utmerker seg.

  1. For dårlig kommunikasjon med pasienten om behandlingen.
  2. Det er manglende journalføring.

Som kiropraktor må du være tydelig i din kommunikasjon til pasienten om hvilke undersøkelser du skal gjøre og om hvilken behandling du skal utføre. Du må forklare grundig og få aksept fra pasienten om at de godtar behandlingen før du utfører den.
Deretter skal anamnese, kommunikasjon og behandling dokumenteres gjennom grundig journalføring. 

Dessverre er det manglende journalføring som er hovedårsak til at kiropraktorpasienter får medhold i sine klagesaker hos NPE. Uten en grundig journal vil det være tilnærmet umulig for sakkyndige å vurdere hvor vidt behandlingen av pasienten har vært nødvendig, riktig og forsvarlig.

Tidsnær dokumentasjon er svært viktig. Det betyr at hvis du får en pasientskade (eller mistenker at det kan ende opp med en sak), så gå inn i journalen og skriv ned alt du husker; hvordan du resonnerte og hvorfor du gjorde som du gjorde. Selv om det gjøres i ettertid, og ikke på dagen da pasienten ble skadet, så vil dine refleksjoner vektlegges.

Om pasientskaden ikke kunne ha vært avverget, er det ingen erstatningsplikt, men Høyesterett har de siste årene behandlet en rekke ankesaker og her konkretisert hvordan man innenfor rettssystemet skal fortolke den såkalte «Unntaksbestemmelsen». Unntaksbestemmelsen slår fast at det juridisk sett er en forholdsmessig sammenheng mellom hvilken tilstand som pasienten oppsøkte behandling for og hvor alvorlig en eventuell pasientskade er. Eksempelvis må en pasient med alvorlig kreft forvente større bivirkninger og ulempe av behandling, enn pasienter som oppsøker behandling for ufarlige og forholdsvis ukompliserte helsetilstander.

I NPE-ordningen benyttes et såkalt «omvendt bevisbyrde»-prinsipp, der det er behandleren som i hvert enkelttilfelle må dokumentere forsvarlig klinisk praksis, ikke pasienten som må bevise feilbehandling/systemsvikt. Husk et det derfor er viktig å føre en særlig detaljert journal om du er i tvil eller usikker.