|

Ny oppsiktsvekkende studie om behandling av ryggsmerter i The Lancet

En ny behandlingsmetode av kroniske ryggsmerter vekker oppsikt. Metoden det siktes til kalles CFT (Kognitive Funksjonell Terapi) og er utviklet av professor Peter O’Sullivan ved Curtin University i Australia.

Undersøkelsen som kalles RESTORE er publisert i The Lancet, verdens mest anerkjente medisinske tidsskrift, og er skrevet av flere store navn innen muskel- og skjelettforskning, inkludert kiropraktor og professor ved Syddansk Universitet Jan Hartvigsen. 

Bildet er hentet fra https://www.restorebackpain.com

Konkret bestod behandlingen av syv økter over tre måneder og oppfølging etter seks måneder hos behandlere som ble fikk omfattende trening i CFT. Behandlingen inneholdt undervisning for å hjelpe pasientene med å forstå smerten, kontrollert eksponering i form av veiledede bevegelser og livsstilsendringer som fremmer fysisk, psykisk og sosial helse. Behandlingen ble sammenlignet med vanlig behandling (usual care). Etter å ha mottatt behandlingen rapporterte pasienten en stor økning i livskvalitet og reduksjon i smerte. 82% av pasienten rapporterte at de var tilfredse med behandlingen mot 19% hos de som mottok vanlig behandling (usual care). I tillegg viste undersøkelsen at behandlingen var langt mindre kostnadskrevende for pasienten enn vanlig behandling og at kostnadene relatert til offentlig helsehjelp og produksjonstap ble betydelig redusert. 

Undersøkelsen viser at kognitiv funksjonell terapi gitt til pasienter med kraftige og langvarige ryggsmerter resulterte markant redusert smerte og økt funksjon hos pasientene, samt store økonomiske samfunnsfordeler. Studiet viste at resultatene vedvarte ett år etter behandling uten å forminskes. Den store og vedvarende effekten etter ett år er oppsiktsvekkende stor sammenlignet med annen forskning på korsryggsmerter og er meget positivt og viktig for denne pasientgruppen.  

Disse funnene viser at det er mulig å hjelpe pasienten til reduserte smerter via veiledning og økt tillit til egen rygg, men at det er viktig med kompetanseheving hos behandlerne for å kunne gi denne behandlingen. Funnene støtter oppunder den biopsykososiale modellen hvor pasienten og mestring av egen helse står i fokus. 

Viktig forskning også for norske tilnærming til muskelskjelettplager

—Muskelskjelettplager (MSK) er den største enkeltårsaken til ikke-dødelig helsetap både i Norge og ellers i den Vestlige verden. Én av fire konsultasjoner hos fastlege er relatert til muskelskjelettuhelse og en av fem er direkte relatert til rygg- og nakkeplager. Kiropraktorene med allmendiagnostisk kunnskap (i bl.a. Danmark felles utdannelse med medisinerutdanningen) og spesialisert MSK-kunnskap ser allerede over 1/3 av alle pasientene i Norge som oppsøker autorisert helsepersonell for nakke- og ryggplager.  

—En av delløsningene innen MSK-feltet bør derfor inkludere kiropraktorer som har kompetanse til å ta i bruk nyere forskning i større grad enn til nå, ikke minst gjennom å nyttiggjøre seg av en biopsykososiologisk tilnærming til forebygging og behandling av muskelskjelettlidelser, sier styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Anne Marie Selven.  

Les mer om studien på https://www.restorebackpain.com/ hvor det også er lenke til hele artikkelen i The Lancet.