Om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Privat helsepersonell må betale obligatorisk tilskudd til NPE. Medlemmer av NKF er en del av NKFs kollektivavtale med NPE, som medfører at NKF fakturerer og administrerer ordningen. Medlemmer skal derfor IKKE betale NPE-avgift på eget initiativ utenom NKF. 

Stortinget har bestemt at pasientskader som skjer i privat helsetjeneste også skal omfattes av erstatningsordningen som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) forvalter. 

Privat helsepersonell har: 
– plikt til å melde i fra om sin virksomhet til NPE (meldeplikt) 
– å betale tilskudd til NPE (tilskuddsplikt) 

NKF har inngått kollektivavtale med NPE. Dette innebærer at for medlemmer av NKF vil: 
– NKF ivaretar meldeplikten 
– NKF ivaretar tilskuddsplikten 

Om du er ansatt eller selvstendig næringsdrivende kiropraktor skal du ikke foreta elektronisk innmelding til NPE. Er ditt medlemskap til NKF i orden, så ordnes din melde– og tilskuddsplikt til NPE av oss. 

Du får regning for tilskuddet i februar/mars måned fra NKF. De som starter turnustjeneste i inneværende driftsår, vil få faktura for NPE tilskudd i september/oktober. NKF vil oversende NPE de opplysninger og lister de etterspør, og foreta innbetaling av tilskudd for samtlige medlemmer til NPE. 

Hvem omfattes av en kollektivavtale? 

Avtalen omfatter medlemmer av den innmeldte foreningen. 
Nye medlemmer er dekket av avtalen fra innmeldingsdagen i foreningen. Hvis man melder seg ut av foreningen, er man dekket ut det kalenderåret. Ny individuell innmelding må gjøres for nytt kalenderår, hvis man fortsetter i den private helsetjenesten. 

Tilskuddet betales pr. kalenderår. Ingen får tilbakebetaling av innbetalt tilskudd. 

Tilskuddssatser 

For nye medlemmer som slutter seg til foreningen i første halvdel av året, beregnes fulle satser. For nye medlemmer som melder seg inn i annet halvår, beregnes halv sats. For medlemmer som melder seg ut i løpet av året, eller hvis medlemskapet opphører av annen grunn, beregnes fullt årstilskudd uten refusjon. 

Spesielt for kiropraktorer med ansettelsesforhold i offentlig helsetjeneste 

Dersom du er deltidsansatt i det offentlige helsevesen (sykehus etc. ), vil arbeidsgiver dekke en del av tilskuddet. Dette medfører en reduksjon i tilskuddet som privatpraktiserende kiropraktor. Send en e-post og gi opplysning om hvilke stillingsstørrelse du har i det offentlige. Norsk Kiropraktorforening vil deretter tilpasse dine innbetalinger til oss i forhold til dette. Send til post@kiropraktikk.no 

Les mer: Redusert NPE-avgift for de med deltidsstilling 

Publisert: 20. oktober 2016 ( sist endret: 5. februar 2020 )