Rutiner og retningslinjer

Retningslinjene beskriver hvordan foreningens medlemsfordel kan benyttes.
Retningslinjene ble vedtatt på landsmøtet 2016.

1. Medlemmer i Norsk Kiropraktorforening kan innvilges inntil tre timers juridisk bistand gjennom advokat tilknyttet foreningen: 

  • for å bidra til kiropraktorers rettsikkerhet under yrkesutøvelsen i saker som er reist av det offentlige (tilsynssaker, pasientskadeerstatningssaker og saker som gjelder NAV). 
  • for å bistå kiropraktorer med rådgivning og veiledning i helserettslige spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen. 

2. Anmodning om juridisk bistand rettes til NKFs sekretariat, som vurderer om saken faller innenfor dekningsområdet og kan innvilge inntil tre timers bistand. 

3. Dersom sakens art tilsier det eller dersom et saksforhold anses å ha stor prinsipiell betydning for kiropraktorer i alminnelighet, kan det innvilges mer enn tre timer juridisk bistand. Anmodning om jurist bistand utover tre timer avgjøres av NKFs leder, som kan kontaktes på epost selven@kiropraktikk.no

4. Selv om saken faller inn under dekningsområdet, vil NKFs sekretariat eller NKFs leder etter en skjønnsmessig vurdering kunne avslå søknaden. 

5. I NKFs årsberetning skal det inngå en økonomisk oversikt over de kostnader ordningen har medført for foreningen og hvilke sakstyper det er gitt bistand til. 

Sist endret: 27. april 2021 

Rutiner for håndtering av varslingssaker 

Sentralstyret har nedsatt en egen varslingsgruppe for foreningen bestående av, styreleder Anne Marie Selboskar Selven, nestleder Tim Lote Raven, styremedlem Marcus Ogre og generalsekeretær Hans Otto Engvold. Sentralstyret utarbeidet i 2022 rutiner for hvordan varsligssaker i NKF skal håndteres.

Link til Veileder Varslingssaker Norsk Kiropraktorforening.pdf

Retningslinjer for medlemfordelen “Psykologbistand ved kritiske hendelser, alvorlige ulykker og alvorlig sykdom” 

NKF-medlemskapet tilbyr nå opp til tre timer (a 45 minutter) gratis psykologhjelp pr. år hos Moment. NKFs medlemsfordel dekker kun psykologtjenester som omhandler krise eller akutte hendelser. 

Om Leverandøren 

Moment organisasjon og ledelse AS har lang erfaring og kunnskap om arbeids – og organisasjonsliv, og en kvalifisert stab med kliniske psykologer. De har hovedkontor er i Oscars gate 30 i Oslo, men er i tillegg representert ved en rekke steder i Norge gjennom sitt nettverk av faglige samarbeidspartnere i Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø, Bodø, Kristiansand og Drammen. 
Les mer om Moment på deres nettsider. 

Moment sikrer full konfidensialitet om tjenesten og garanterer konsultasjon på dagen om ønskelig. Psykologtjenestene kan gis både som fysiske konsultasjoner ved et av Moments mange lokalavdelinger rundt om i Norge, eller som telefon- eller videokonsultasjoner. 

Praktisk fremgangsmåte ved bruk av tjenesten – Full anonymitet 

Ved krise eller akutte hendelser må medlemmer av NKF må først henvende seg til NKFs hovedkontor ved generalsekretær eller kontorleder, og informere om behov for konsultasjon hos Moment. Du behøver her ikke å oppgi konkret årsak. NKF vil da sende en bekreftelse til Moment om at du er medlem av NKF, og at du muligens vil ta direktekontakt med Moment. Om du velger å benytte deg av psykologtjenesten avgjør du selv. Psykologkonsultasjonene vil i så fall skje under full konfidensialitet mellom det enkelte medlem og Moment. 

Medlemsfordelens omfang 

Denne medlemsfordelen gir opp til tre konsultasjonstimer pr. medlem pr. år, og kostnaden vil i sin helhet dekkes av NKF. Moment vil månedsvis fakturere NKF for totalt antall timer brukt på NKF-medlemmer, men uten å oppgi navn på de enkeltmedlemmene som faktisk har benyttet tjenesten. 

Om det skulle være et behov eller ønske hos det enkelte NKF-medlem å fortsette psykologbistand (krisehjelp) hos Moment utover de tre gratistimene, vil det kunne gis. Men krisehjelp utover tre timer pr. år vil i så fall måtte betales av det enkelte medlem direkte til Moment. 

Sist endret: 18. oktober 2022 

Medlemsfordeler Rabattkoder

Retningslinjer for å oppfylle NKFs krav om etterutdanning 

I NKFs lover er det bestemt at medlemmene skal gjennomføre godkjent etterutdanning. Landsmøtet vedtok i 2005 at medlemmer skal gjennomføre 30 timers etterutdanning per år eller et totalt timeantall på 150 timer over 5 år.  

Formålet er å sikre at medlemmene oppdaterer og videreutvikler sin faglige kunnskap og kompetanse. Målet er å sikre at pasientens beste er ivaretatt, samt å styrke kiropraktorenes rolle og anseelse i helsevesenet. Tydelige retningslinjer og rutiner for å følge opp dette, vil bidra til å skape oppslutning om gjennomføring, samt synliggjøre viktigheten av etterutdanning. Det vil i tillegg forenkle oversikten over egne etterutdanningstimer, og oversikt over hvilke kompetanseløft som vil gi kreditering i form av etterutdanningspoeng. 

I likhet med ECU baserer NKF seg på prinsippene knyttet til “EPIC” og dette har høy relevans opp mot etterutdanningsfeltet. 

Regler om gjennomføring av kravet til obligatorisk etterutdanning 

1. Beregning av kurstimer 

Kravet om 150 etterutdanningstimer/-poeng gjelder for fem og fem år. Første femårsperiode er fra 01.01.2015 og til 31.12.19. Grunnet endring i retningslinjer, utsettelse av Landsmøtet, og kansellering av etterutdanningsaktiviteter grunnet Covid-19, ble denne perioden utvidet til og også gjelde for 2020. Ny femårsperiode er gjeldende fra 01.01.21 og utløper 31.12.25. 

1 time = 60 minutter = 1 etterutdanningspoeng. I likhet med EAC, så tillates 15 min pause for hver time (45 min kurs + 15 min pause = 1 time kurs eller 90 min kurs + 30 min pause = 2 timer kurs). Dersom kurset gjennomføres uten pauser, godkjennes naturlig nok ikke timer utover kursets varighet. Eks., dersom kurset varer tre timer uten pause, godkjennes tre timer. 

Lunsj over 30 minutter er ikke tellende, og vil bli trukket fra det totale timeantallet. 

For medlemmer som opptas i løpet av femårsperioden reduseres kravet forholdsmessig. Kravet reduseres også forholdsmessig i permisjon eller ved sykmelding gradert 50% eller høyere. 

2. Kurs som ikke krever søknad 

Deltakelse på følgende NKF-kurs vil gi registrering ved påmelding/gjennomføring: 

– Høstkurs eller Faglig kongress 
– Regionale vinterkurs 
– Regionale kurs og samlinger 
– Webinar 
– Dagskurs/helgekurs/road shows etc 
– Turnusveilederkurs 

3. Kurs som kan godkjennes etter søknad 

Søknad om timegodkjenning skal sendes NKF fire uker før kursstart. Det kan søkes om godkjenning for følgende kurs: 

– Kurs arrangert av NKFs interessegrupper 
– Kurs arrangert av sammenslutninger av kiropraktorer 
– Kurs arrangert av universiteter/høyskoler i Norge, og kurs som er arrangert i utlandet av universiteter eller ECCE/CCEI/CCUS–godkjente undervisningssteder 
– Kurs arrangert av andre foreninger eller offentlige instanser f.eks; Den norske Legeforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, NMF, NAV og HELFO 
– Kurs holdt av kommersielle aktører/leverandører 
– E-baserte kurs – For e-læring kan etterutdanningspoeng tildeles for godkjente programmer (e-læringsmoduler, for eksempel GEN-C). 

Ved gitt EAC godkjenning legger NKF seg på samme antall poeng/timer som EAC. 
Kurs arrangert av eksterne aktører (utenfor NKF eller ECU) med kortere varighet enn én time (1 poeng) godkjennes ikke. 

Dette skjemaet kan benyttes for å søke poeng for kurs, program vedlegges søknaden: 

Søknad kurs etterutdanningspoeng 2021-2025.docx 

4. Krav til innhold 

Krav til innhold baserer seg på de samme prinsippene som ved EAC-godkjenning. 
For å oppnå timegodkjenning må etterutdanningsaktiviteten oppfylle ett eller flere av følgende kriterier: 

– Baseres på en biopsykososial modell 
– Overholde prinsipp om evidensbasert helsetjeneste 
– Ha et tydelig forhold til helsefremmende spørsmål eller folkehelsespørsmål 
– Ha innhold som er pasientsentrert og til pasientens beste 
– Være innenfor rammen av kiropraktisk virksomhet 

Seminarer og arrangementer relatert til praksisledelse kan godkjennes for etterutdanningspoeng der det kan vises at kiropraktorens kunnskap og ferdigheter utvikles med forbedret pasientbehandling som resultat. Deltakelse på ikke-kiropraktiske seminarer og konferanser, der disse er godkjent for etterutdanningstimer av et faglig organ, kan godkjennes. 

NKF skal ikke urimelig holde tilbake akkreditering av etterutdanningsaktiviteter med mindre det antas at innholdet kan være i strid med aksepterte standarder for kiropraktikk. Dette kan omfatte markedsføring av praksisstiler eller metoder som har vist seg å ikke være til pasientenes beste eller vurderes til uetiske. 

Seminarer og arrangementer med overvekt av praksisbygging eller påstander uten vitenskapelig og/eller noen fagfellevurdert korrekt utformet bevis vil ikke godkjennes for etterutdanningspoeng. Rene motivasjonskurs vil ikke bli godkjent. 

5. Krav til søknaden 

Søknaden skal inneholde: 

– Kursets tittel 
– Kursbeskrivelse 

– Kursprogram/timeplan 
– Dato 
– Arrangør 
– Antall timer det søkes godkjenning for (ref. pkt 1) 

Søknaden sendes til: kurs@kiropraktikk.no  

6. Aktiviteter som kan godkjennes som poenggivende etter søknad 

Følgende aktiviteter kan godkjennes: 

– Videreutdanninger, eksempelvis mastergrader eller PhD forløp, vil kunne gi inntil 30 timer per år. Masterutdanninger kan være tellende i inntil tre år, avhengig av studiets varighet. PhD studier kan være tellende i inntil fem år, avhengig av varighet. Videreutdanninger godkjennes etterskuddsvis, ved innsending av dokumentasjon på fullført grad. Dersom videreutdanningen krysser periodens varighet, fordeles poengene tilsvarende. 

Følgende aktiviteter kan godkjennes etter søknad, med inntil 15 poeng per år: 

– Undervisningsvirksomhet 
– Kollegabasert veiledning/observasjon 
– Helsefaglig forskning, bidrag til kiropraktiske fagbøker og fagartikler i medisinske tidsskrifter eller tilsvarende 
– Deltagelse i faglig utredningsarbeid 
– Hospitering/observasjon av annet helsepersonell 
– Lesing av faglige, akademiske eller vitenskapelige tidsskrifter eller annet relevant selvstudie. 

Aktiviteter godkjennes etterskuddsvis etter søknad, og må ha varighet over to timer for å bli vurdert. Søknad sendes samlet innen 1. desember, og det er kun anledning til å søke for inneværende år. 

Dette skjemaet kan benyttes for å søke poeng for aktivitetene. 

Søknad aktiviter etterutdanningspoeng 2021-2025.docx 

7. Behandling av søknadene 

Søknader avgjøres av NKFs etterutdanningsutvalg (se: Reglement for Norsk Kiropraktorforening Etterutdanningsutvalg §5). Utvalget kan delegere godkjenningsmyndighet til NKS’ Etterutdanningsrådgiver. 

8. Fritak fra kravet om obligatorisk etterutdanning 

Det kan etter søknad gis hel eller delvis ettergivelse av krav til etterutdanning. Dette gjelder f.eks langvarig sykdom, permisjon og fulltidsstudier/omskolering. 

Pensjonerte medlemmer og turnuskandidater er fritatt fra kravet. Medlemmer som av andre årsaker ikke oppfyller krav til etterutdanningspoeng, kan etter særskilt søknad kan få anledning til å ta igjen manglende etterutdanningspoeng innen ett år etter periodens slutt. 

9. Sanksjoner ved manglende oppfylling av kravet til obligatorisk etterutdanning 

Medlemmene har selv anledning til å følge med på antall godkjente etterutdanningstimer ved “Min side” på intranett. Medlemmer som ikke oppfyller krav til etterutdanning skal gjøres oppmerksom på dette på en e-post ved periodens slutt. 

Medlemmer som ønsker diplom på gjennomført krav om kurstimer kan bestille dette via kurs@kiropraktikk.no. Diplomet blir tilsendt som pdf. 

10. Klager på vedtak 

Klager rettes til NKF skriftlig, via post@kiropraktikk.no. Sentralstyret er klageorgan. Klagefristen er seks uker fra medlemmet har mottatt vedtaket fra Etterutdanningsutvalg eller etterutdanningsrådgiver. 

Retningslinjene ble vedtatt på Landsmøte 2020 som ble gjennomført digitalt 13. februar 2021. 

Sist endret: 6. desember 2022.

Informasjon fra Etisk Råd vedrørende bruk av gavekort 

Etisk Råd har det siste året brukt mye tid og energi på praksisen med bruk av gavekort. Et samlet Etisk Råd er helt klare på at vi ikke ønsker noen form for bruk av gavekort gjeldende kiropraktisk behandling i NKF. Vi anser at vårt regelverk er strengt nok i så måte. Vi har likevel innhentet uttalelser fra Rådet for Legeetikk, Helsedirektoratet og HELFO vedrørende bruk av gavekort i ymse former ifm behandling hos autorisert helsepersonell.  

NKFs jurist har lest uttalelsene, og sier at vi får full støtte fra Rådet for Legeetikk, og at HELFO går så langt som de kan innenfor sitt mandat i å gi oss støtte. Hun mener Helsedirektoratet burde vært klarere og hun synes de burde ta tak i markedsføring av helsetjenester, da det pt er mye rart. Hun har tilbudt seg å ta en prat med juristen i HDIR for å høre mer om hva de tenker om dette.  

Det går fram av svar, at HELFO bare kan redegjøre for praktiseringen av regelverket de forvalter, tilsvarende at Helsedirektoratet kun kan gi en generell oversikt over regelverket, og at ingen av dem kan/vil ta stilling til om regelverket er brutt eller ikke, da det er tilsynsmyndighetenes oppgave ved Fylkesmannen i de enkelte tilfellene. Vi oppfordres til å sende inn konkrete saker til Fylkesmannen, da heller ikke han vil svare på generelt grunnlag.  

Vi anser utfra det de skriver, at et hvert gavekort potensielt kan være et brudd på lovene som er nevnt i uttalelsene. Dette må eventuelt vurderes av tilsynsmyndighetene i den enkelte sak.  

Etisk Råd verken ønsker, eller har kapasitet til å vurdere hver enkel gavekortsituasjon, ei heller har vi den nødvendige kompetansen. Det betyr, at vi til syvende og sist må oversende disse sakene til Fylkesmannen. Vi vil nødig innberette våre medlemmer til Fylkesmannen pga bruk av gavekort. Samtidig mener vi, at det er vår rett og plikt å beskytte våre medlemmer mot slike mulige lovbrudd  

Helsedirektoratet skriver bl.a.: videre bør det i markedsføringen ses hen til normer innenfor den enkelte yrkesgruppe. Et eksempel på en slik norm kan være de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjene for en gitt profesjon.  

En tydeliggjøring overfor våre medlemmer mht hva som er akseptable praksis i NKF ift bruk av gavekort er derfor nødvendig. Vi ser det her som naturlig å sammenligne oss med legeprofesjonen mht hvilken linje vi skal legge oss på, og som nevnt ovenfor får vi full støtte fra Rådet for Legeetikk for vårt syn på bruk av gavekort.  

Reglement for NKFs Etisk Råd §1.1 sier: Etisk Råd skal besvare spørsmål om tolkning av etiske regler og god kiropraktorskikk.  

Etisk Råd fortolker at bruk av gavekort bryter med Etiske Regler § 2.2, men også §§ 5.2, 5.3 og 5.4. Nåværende regelverk er derfor i utgangspunktet strengt nok til å si at bruk av gavekort ikke er tillatt. Dette gjelder alle former for gavekort gjeldende kiropraktisk behandling, da det blir umulig å skulle differensiere, og fordi vi ønsker klare meldinger til våre medlemmer!  

Etisk Råd vil fatte avgjørelser i tråd med denne fortolkningen.  

Det er dessverre slik, at enkelte medlemmer fortolker NKFs regelverket på sin egen måte og søker å strekke det så langt de kan i sin favør. Det er ikke alle som rådfører seg med Etisk Råd før de kjører i gang sitt ”eget løp”. Etisk Råd gjør det derfor klinkende klart at ingen form for bruk av gavekort vil bli tolerert.  

For at klinikker som i dag praktiserer bruk av gavekort som betaling for kiropraktor-behandling skal ha anledning til få med seg den informasjonen som her gies, setter vi en frist til 01.08.16 til å fjerne dette tilbudet. Vi ber våre medlemmer om å informere hverandre om dette!  

Etter den tid vil regelverket bli håndhevet som beskrevet ovenfor.  

Bruk av gavekort er ikke akseptabelt i NKF.  

Skulle regelverket vise seg vanskelig å håndheve, vil vi måtte vurdere å endre vårt regelverk til å eksplisitt forby all bruk av gavekort. Vi håper vi slipper dette og ber våre medlemmer om å respektere vårt lovverk og vår tolkning av dette.  

Etisk Råd  

Publisert: 20. oktober 2016 ( sist endret: 20. oktober 2016 )