Innspill til Folkehelsemeldingen

Muskel- og skjelettlidelser bør få langt større oppmerksomhet og folkehelsearbeidet må i større grad adressere og prioritere de faktiske enkeltårsakene til den samlede sykdomsbyrden i Norge, skriver Norsk Kiropraktorforening i sitt innspill til ny Folkehelsemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet har begynt på arbeidet med ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. I den forbindelse ba Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol aktører i alle samfunnssektorer sende inn skriftlige innspill innen 13. april.2022. Disse innspillene skal danne grunnlag for arbeidet med folkehelsemeldingen som vil fremmes for Stortinget våren 2023.

Norsk Kiropraktorforening gikk i februar sammen med Rådet for muskelskjeletthelse om et felles innspill til den nye folkehelsemeldingen. I tillegg til dette har NKF sett nødvendigheten av å sende inn et eget innspill der er vi påpeker at særlig rygg- og nakkeplager bør få langt større oppmerksomhet i det fremtidige folkehelsearbeidet.

Vi oppfordrer Helsemyndighetene til bedre å benytte seg av den spesialkompetanse og kapasitet som finnes på dette feltet blant offentlig autorisert helsepersonell, ikke kun i kommunehelsetjenesten, men også i den private primærhelsetjenesten. Vi adresserer behovet for forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan styrke forebygging, diagnostikk, behandling og samhandling knyttet til rygg- og nakkeplager, og oppfordrer til å etablere enn nasjonal kiropraktorutdanning i tråd med hva Stortinget har etterlyst siden 2004.

Du kan lese vårt innspill i sin helhet her:
Norsk Kiropraktorforenings innspill til ny Folkehelsemelding.pdf

Du kan lede Rådet for Muskelskjeletthelses innspill her:
Rådet for muskelskjeletthelses innspill til ny Folkehelsemedling.pdf