God medvind inn i sommerferien!

NKF fikk nylig gjennomslag for at takstene K5 (kommunikasjon med pasient hvor råd/veiledning inngår) og K6 (videotakst) blir gjort permanente. I tillegg åpnet Helsedirektoratet for at man kan benytte taksten 3a og 3b (samarbeidsmøte om pasient) ved dokumenterte møter mellom ulike faggrupper som jobber på samme klinikk.

-Takstsystemet vårt har stått stille siden 2006, så dette er en gledelig utvikling, sier NKF-leder Espen Ohren. -Samtidig gikk takstene våre opp med 4-5%. Sammen med bruk av de nye takstene, vil dette utgjøre et hyggelig tilskudd til kiropraktorenes økonomi. Jeg registrerer at vi har god medvind om dagen, noe som er godt å ta med seg inn i sommerferien, sier Espen.

Nedenfor ligger en forkortet oversikten over takst-systemet for kiropraktorer. Takstene K3a, K3b (samarbeidsmøte med annet helse- og sosialfaglig personell), K4 (kommunikasjon med annet helsepersonell) og K5 (kommunikasjon med pasient hvor råd/veiledning inngår) er takster som kan utløses uten at honorar innkreves fra pasient. De takstene hvor behandling inngår, eller konsultasjonen har et preg av behandling jmf K6, så anbefales det at et honorar belastes pasienten.

Oversikten omhandler ikke alle tenkte situasjoner som kan oppstå i praksis. Ved tvil er det den enkelte behandlers plikt til å orientere seg i regelverket. Norsk Kiropraktorforening kan kontaktes ved behov for hjelp.

K1 Undersøkelse ved igangsetting av et behandlingsopplegg. Kan kun brukes en gang pr. behandlingsserie. Kan ikke brukes sammen med K2. Ved ny behandlingsserie og ny diagnose, kan taksten benyttes på nytt. ( Utløser kr. 157)

K2 Behandling hos kiropraktor, per gang. Kan benyttes mer enn en gang pr. dag. (Utløser kr. 72)

K3a Møtegodtgjørelse med reisetid når kiropraktoren deltar i samarbeid med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam. Per påbegynte halvtime. Dersom møte overskrider en halv time, kan du kreve takst

K3b. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres. Taksten kan benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglig medisinske sentra eller lignede. Det legges ikke lenger vekt på hvor ulike aktører er lokalisert, men på pasientens behov i det enkelte tilfellet. Taksten gjelder kiropraktorens egne pasienter, og så lenge vilkårene er oppfylt, herunder at det er et samarbeidsmøte, at møtet er tverrfaglig eller flerfaglig og at det er ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliterings-opplegg, så kan taksten utløses. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.Ordlyden åpner ikke for at to kiropraktorer kan ha samarbeidsmøter som utløser takst. Den åpner heller ikke for generelt samarbeid om pasienter innenfor samme virksomhet. (Utløser kr. 370).

K3b Senere per påbegynt halvtime. Tidsbruk; det er den totale tiden du bruker på møtet, inkludert evt. reise, som gjelder. (Utløser kr. 370)

K4 Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med lege, fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten, kiropraktor i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og sosialtjeneste og bedriftshelsetjeneste. Kan ikke benyttes når man skriver henvisninger til spesialist-tjenesten eller til billed-diagnostikk. (Utløser kr. 61)

K5 Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. (Utløser kr. 67)

K6 Videokonsultasjon, -må være avtalt med pasienten på forhånd. (Utløser kr. 72)