Helsedirektoratet skal utrede kompetansekrav til norsk kiropraktorutdanning 

Helse- og omsorgsdepartementet sender i starten av hvert årlig et tildelingsbrev til Helsedirektoratet som legger føringer for hvilke saker direktoratet skal prioritere og arbeide med i det kommende året.

I årets tildelingsbrev skriver departementet at: “Helsedirektoratet skal vurdere hvilke kompetansekrav som bør ligge til grunn for en kiropraktorutdanning i Norge”. Videre ber departementet Helsedirektoratet om en tilbakemelding på “om utdanningen bør inkluderes i RETHOS, tiltak i Kompetanseløft 2025”.

Styreleder i Norsk Kiropraktorforening uttaler at dette er gledelig og etterlengtet – og langt på overtid.

– Stortingets første anmodning om å etablere en nasjonal kiropraktorutdanning ble fattet helt tilbake i 2004. Siden den gang har flere universiteter lagt frem planer og har hatt ønske om å etablere utdanningen. Nå står Universitetet i Bergen klar med skisser og foreløpige planer for studiet som ønskes inkludert i fellesundervisning med medisinerutdanningen, og er satt på prioriteringslisten for universitetet for perioden 2020-2025.

– Stortinget har også vist utålmodighet og har ved flere anledninger purret på sittende regjeringer. Nå vil myndighetene endelig starte sitt eget arbeid for å finne de konkrete kompetansekravene som må ligge til grunn for en norsk utdanning for kiropraktorer. Norsk Kiropraktorforening imøtekommer et tett samarbeid med direktoratet i dette arbeidet, sier Espen Ohren.


RETHOS – Nasjonale retningslinjer for helse og omsorgsfagutdanningene.
Retningslinjer som definerer nasjonale, offentlige kompetansekrav innen hver helsefagutdanning og som utgjør en minstestandard for kompetanse. Dette retningslinjearbeidet har pågått siden 2017 og er et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Arbeidet ledes av Kunnskapsdepartementet, og som også formelt vedtar disse nasjonale retningslinjene.
Kompetanseløft 2025
Se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-kompetanseloft/id2768789/