Koronakrisen knekker ryggen til kiropraktorene 

COVID-19 rammer norske kiropraktorer hardt. En kartlegging Norsk Kiropraktorforening (NKF) har gjort blant sine medlemmer viser at hele 74% av klinikkene står i fare for å gå konkurs som følge av redusert eller manglende omsetning. 

De skremmende tallene kommer frem av en undersøkelse Norsk Kiropraktorforening har gjennomført blant sine medlemmer for å kartlegge deres økonomiske utfordringer i forbindelse med korona-situasjonen. Undersøkelsen ble gjennomført 25. og 26. mars og det er beksvarte tall som fremkommer av datamaterialet. Alle landets nesten 1000 kiropraktorer opplever total stans i pasienttilgangen. 

Mange kiropraktorer risikerer å gå konkurs 

I 100 år har kiropraktorer behandlet muskelskjelettpasienter i Norge. Nå risikerer yrkesgruppen å “knekke ryggen” som følge av koronakrisen. Hele 74% av klinikkeiere melder at klinikken deres står i fare for konkurs som følge av redusert eller manglende omsetning og manglende støtte til driftsutgifter etter myndighetens stengningsvedtak 15. mars. Sannsynlighet for konkurs øker, jo lengre vedtaket varer. 

Om lag 60% av klinikkeiere har andre ansatte i sin klinikk, og nær 100% av disse har sett seg nødt til å permittere de ansatte som følge av stengningsvedtaket. 

Ingen redning i de nye takstene 

Mandag 23.03 ble det fastsatt nye takster for video- og telefonkommunikasjon mellom kiropraktorer og deres pasienter. Opprettelsen av takstene har vært et viktig signal fra myndighetene, og kiropraktorene er godt fornøyde med innføringen av disse. Imidlertid er takstene i størrelsesorden 63/68 kroner, og over 95% av kiropraktorer mener at disse vil ha liten eller ingen effekt på å lette den økonomiske situasjonen. 

Trenger ytterligere krisetiltak for å overleve 

Kiropraktorene omfattes i liten grad av de krisetiltakene som foreløpig er iverksatt av myndighetene og trenger direkte driftstilskudd for å kunne opprettholde driften. 
 
— Landets kiropraktorer er i all hovedsak organisert i små klinikker, og nær 60% av kiropraktorene eier egen klinikk. Dette innebærer løpende driftsutgifter som så langt ikke har vært kompensert. Selv om hver enkelt kiropraktor etter hvert vil kunne få kompensert deler av lønnsinntektene sine, vil det for mange ikke være tilstrekkelig til å unngå konkurs så lenge driftsutgiftene løper. Dersom myndighetene ikke nå raskt kommer på banen med støtteordninger for å dekke inn selvstendig næringsdrivendes driftsutgifter, vil koronakrisen dessverre bety slutten for svært mange kiropraktorklinikker i Norge, sier styreleder i NKF Espen Ohren. 

— Her er det viktig at myndighetene får opp øynene for hvilke samfunnsmessige konsekvenser dette vil få på sikt. 1,2 millioner nordmenn rapporterer hvert år om rygg- og nakkeplager, og rygg- og nakkesmerter er blant de aller største folkehelseutfordringene i Norge. Kiropraktorer avlaster kommune- og spesialisthelsetjenesten betydelig ved at 1/3 av alle som oppsøker autorisert helsetjeneste for rygg- og nakkeplager har kiropraktor som sitt førstevalg. Over 350.000 nordmenn får behandling hos kiropraktor hvert år. En massekonkurs vil føre til en betydelig svekkelse av helsetilbudet til denne pasientgruppen, og medføre ytterligere belastning på en allerede presset primærhelsetjeneste, avslutter Ohren.