Stø kurs frem mot 2018 

Et unisont landsmøte stilte seg bak den nye handlingsplanen.

Brødtekst

Et unisont landsmøte stemte lørdag frem NKFs handlingsplan for de neste to årene. Sentralstyret la frem et offensivt dokument som vil få store konsekvenser for kiropraktorenes fremtid. 

Handlingsplanen er NKFs styringsdokument for arbeidet de neste to årene. Planen legger føringer for hvordan sentralstyret skal prioritere, og peker mot konkrete tiltak hvor det skal settes inn resurser. 

En omfattende satsing 

Under helgens landsmøte i Oslo la styreleder, Jakob Lothe, frem foreningens nye handlingsplan for perioden 2016-2018. Og det var en engasjert leder som inntok talerstolen. 

– I år kan vi konstatere at vi har kommet i land ved nærmest alle målsetningene vi nedtegnet for to år siden. I vår nye handlingsplan ønsker vi å være enda mer offensive – nå trår vi til, sa Lothe foran de fremmøtte på Clarion Hotel Royal Christiania. 

Det er styrets klare formening at tiltakene i handlingsplanen vil føre profesjonen ytterligere fremover, i posisjon med andre tunge aktører i helse-Norge. Planen legger opp til en styrking av stab, organisasjon og infrastruktur. I tillegg vil NKF sette inn ekstra ressurser mot for å styrke kiropraktorenes omdømme og markedsposisjon. Og ikke minst vil foreningen øke det politiske trykket og intensivere arbeidet mot en norsk kiropraktorutdanning, og sikre kiropraktorene en sentral rolle i et helsevesen som er under press og i endring, ikke minst på muskel- og skjelettområdet. 

Bedre innsikt 

Tidlig i år startet sentralstyret prosessen med å innhente informasjon om interne og eksterne forhold som påvirker profesjonen. 

– Vi har gjennomført to konkrete tiltak, sier Lothe. – For det første har vi bestilt en oppfølger til profesjonsundersøkelsen fra 2011. For det andre har vi brukt ekstern ekspertise og gjennomført en befolkningsundersøkelse for å se nærmere på kiropraktorenes omdømme i markedet. 

– I handlingsplanen følger vi opp resultatene fra begge undersøkelsene, og legger disse til grunn for vår videre strategi fremover. Dette har vært svært nyttige prosesser for oss, utdyper han. 

Satser på kunnskap 

Handlingsplanen legger opp til en kraftig opptrapping på forskningsområdet. Det har lenge vært styrets klare formening at dagens svært mangelfulle forskningsfinansiering på ingen måte tilfredsstiller kiropraktorenes muligheter for akademisk utvikling, og behovet for mer kunnskap om muskel- og skjelettsykdommer og kiropraktisk behandling. 

– Frem til nå har vi måttet basere oss på to finansieringskilder: inntektene til fondet for etter- og videreutdanning, og den ene millionen som bevilges forskningsstiftelsen ELIB hvert år. Tilsammen utgjør disse om lag 3 millioner kroner. Dette er langt fra tilstrekkelig med tanke på våre ambisjoner om at kiropraktorer skal være sentrale bidragsytere til forskningsproduksjonen på muskel- og skjelettfeltet, forklarer Lothe. 

– Løsningen vi skisserer i samarbeid med departementet vil innebære en radikal økning av våre fondsinntekter fremover hvor profesjonen er med på spleiselaget og forskningsmidler hentes innenfor rammen av kiropraktorrefusjonene. Når dette kommer på plass vil vi komme opp på nivå med våre naboer i Danmark, understreker han. – Et slikt løft vil i tillegg til å løfte forskningsaktiviteten og kvalitetssikre våre tjenester også gi solide synergier til det pågående arbeidet mot en norsk kiropraktorutdanning. 

Henter inn ekspertise 

Intensjonene i den nye handlingsplanen vil involvere en videre profesjonalisering av organisasjonen og sekretariatet. I tillegg ser sentralstyret et behov for å innhente kompetanse utenfra på utvalgte områder. 

– Noen av målsetningene i handlingsplanen krever involvering av eksterne aktører. Dette vil typisk være i situasjoner hvor vi ser en stor gevinst. 

– Når det er sagt er sentralstyret bevisst på foreningens pengebruk, og forsøker så langt det lar seg gjøre å basere seg på interne ressurser. Dette gjorde vi blant annet med profesjonsundersøkelsen, der kiropraktorene Ole Christian Kvammen og Anette Tryti gjorde en utmerket jobb. 

Handlingsplan 2016 – 2018 kan leses i sin helhet under landsmøtedokumentene på kiropraktorenes intranett. 

Tekst og foto: Dag Sem

Publisert: 4. november 2016 ( sist endret: 4. november 2016 )