Regjeringen avvikler antallsbegrensningen for kiropraktorrefusjon

-Meningsløst, sier statsråd Bent Høie og fjerner grensen på 14 behandlinger. 

Denne uttalelsen kom under en budsjettlekkasje torsdag. 

Begrensningen stopper gode forløp og hindrer at folk får den behandlingen de har behov for. Derfor vil den bli fjernet, fortsatte Høie. 

Ordningen har gått spesielt ut over pasienter med kroniske plager i muskel og skjelett. Nå vil disse pasientene oppleve å bli bedre ivaretatt. Jakob Lothe, styreleder for Norsk Kiropraktorforening, påpeker at kiropraktorene samtidig løftes fram som et viktig tiltak innen rehabilitering. 

-Det jeg er mest glad for i dag er at behandling hos kiropraktor blir anerkjent som et viktig rehabiliteringstiltak. Vi er nå inne i en plan for rehabilitering og habilitering, og våre brukere står nå på en liste over 5-6 helsepersonellgrupper som har fått noe konkret fra regjeringen, sier Lothe. 

Lekkasjen i hva vi kan vente oss for neste års statsbudsjett foregikk på Lønnås Bo- og rehabiliteringssenter i Bærum. Lothe benyttet sjansen til å gripe ordet og takket statsråden for nyheten. Samtidig minnet han om at det forslaget som nå går gjennom var et innspill Kiropraktorforeningen lanserte så tidlig som i 2012. Den gangen satt Bent Høie i Helse- og omsorgskomiteen. 

Nå har vi fått gjennomslag for tiltaket og det er vi glade for. Men det gjenstår fortsatt mye for å sikre en god og rettferdig ordning for kiropraktorpasientene, sier Lothe. 

Bent Høie beskrev flere generelle utfordringer innen rehabilitering og habilitering for årene framover. Han pekte på for mye vekt på sykdom framfor ressursene. Det er mangel på medvirkning fra brukerne og manglende samhandling mellom aktørene, samt svikt i kapasitet og faglig kvalitet. 

Regjeringen ønsker nå å satse mer på teamarbeid, pasientforløpet, aktiv omsorg og brukermedvirkning. Høie oppsummerte endringene for hele planen slik: 

-Vi beholder dagens spesialiserte rehabilitering og viderefører den. Vi bygger opp tilbudet i kommunen gjennom en opptrappingsplan. Vi endrer måten vi tenker arbeid rundt rehabilitering på, vi endre definisjonen og sier at det for mange er rehabilitering et livsvarig prosjekt, og vi endrer måten dette organiseres på. 

Av Kai Eldøy Nygaard (tekst og foto) 

Publisert: 29. september 2016 ( sist endret: 2. oktober 2016 )