Virkning og kostnadseffektivitetMal uten bakgrunn på toppen

I de senere årene har det kommet ut en rekke studier som har undersøkt den kliniske effekten av kiropraktorbehandling på korsryggsmerter. For det meste er dette undersøkelser hvor man har forsøkt å isolere intervensjonen (behandlingen) og teste den opp mot placebo eller ”annen behandling”. I denne studien, som ble utført av et internasjonalt forskerteam, ønsket man å vurdere både den kliniske effekten og kostnadseffektiviteten av behandling hos kiropraktor sammenlignet med behandling utført av andre typer helsepersonell.

Metode

For å svare på dette spørsmålet samlet forskerne resultater fra typen pragmatiske studier. Kort sagt er dette studier som ønsker å måle resultatet av ulike behandlinger i en mer virkelighetsnær kontekst, fremfor å luke ut alle faktorer som kan påvirke den reelle årsakssammenhengen – også kalt konfundere. Studiens design var en systematisk oversikt. Alle de inkluderte studiene gjennomgikk en kvalitetsvurdering av forskerne.

Klinisk effekt

Totalt 5 studier som undersøkte klinisk effekt ble inkludert undersøkelsen. Alle disse var randomiserte kontrollerte studier. Studiene sammenlignet kiropraktikk med fysioterapi (n=3), treningsterapi (n=1) og behandling hos lege (n=1). Samlet fant forskerne ingen signifikante forskjeller mellom gruppene ved noen av utfallsmålene (smerte, funksjon, generell bedring, livskvalitet og uførhet). Videre ble det ikke rapportert alvorlige bivirkninger ved noen av behandlingene. 

Kostnader

Tre studier som undersøkte forskjellige økonomiske aspekter ved ulike typer behandling ble inkludert. Med tanke på de sprikende resultatene, hvor noen av studiene viste at kiropraktorbehandling var kostnadsbesparende og andre ikke, var det ikke mulig for forskerne og komme med en klar anbefaling for valg av helsepersonell på bakgrunn av økonomi.

Konklusjon

Forfatterne av studien konkluderer med at behandling utført av kiropraktor for korsryggsmerter ser ut til å være vel så effektivt som behandling av annet helsepersonell for samme plager. Det var ikke mulig å vurdere hvorvidt kiropraktikk var et mer eller mindre kostnadseffektivt alternativ sammenlignet med andre former for helsehjelp.

Litteratur

Blanchette MA, Stochkendahl MJ, Borges Da Silva R, Boruff J, Harrison P, Bussières A. Effectiveness and Economic Evaluation of Chiropractic Care for the Treatment of Low Back Pain: A Systematic Review of Pragmatic Studies. PLoS One. 2016 Aug 3;11(8):e0160037. doi: 10.1371/journal.pone.0160037

Publisert: 26. august 2016 ( sist endret: 9. september 2016 )