Pasientsikkerhet

Alle former for helsehjelp innebærer en risiko, også behandling hos kiropraktor. Åpenhet om feil og utilsiktede hendelser er en forutsetning for å lære og utvikle effektive sikkerhetstiltak i fremtiden.

Selv om behandling hos kiropraktor anses som trygg og effektiv for en rekke plager, kan det oppstå bivirkninger. Disse varierer fra milde, forbigående plager, til mer alvorlige skader. Sistnevnte er imidlertid uhyre sjelden og inntreffer vanligvis uten sikker årsaksforbindelse.

I perioden 2004-2012 ble det totalt registrert 31 klagesaker for kiropraktorbehandling i Norge. De vanligste klagekategoriene var forverring av symptomer etter behandling, påstått skiveprolaps og forsinket henvisning. I to av sakene ble det gitt medhold.

Befolkningens rett til erstatning ved påført skade etter pasientbehandling er hjemlet i lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven). Dersom du som pasient mener du er påført skade som følge av kiropraktorbehandling og vurderer å søke erstatning, ber vi deg ta kontakt med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Last ned NPEs brosjyrer om erstatning ved pasientskader og hvordan snakke med pasienten etter skade.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...