Pasientrettigheter

Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet. Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som for eksempel helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og lov om psykisk helsevern samt flere andre lover og forskrifter.

Pasientrettighetsloven gir blant annet regler om (1):

  • Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist
  • Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon
  • Retten til taushet om personlige opplysninger
  • Retten til innsyn i egen journal
  • Retten til å klage og andre saksbehandlingsregler som skal sikre at pasienten oppnår sine rettigheter
  • Samtykke til helsehjelp

Dersom du mener at du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage. Informasjon om hvordan du klager finner du på hjemmesidene til Helsetilsynet.

Mer informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient finner du på helsenorge.no og på Helsetilsynets hjemmesider.  

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...