Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet. Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som for eksempel helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og lov om psykisk helsevern samt flere andre lover og forskrifter.

Pasientrettighetsloven gir blant annet regler om (1):

  • Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist
  • Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon
  • Retten til taushet om personlige opplysninger
  • Retten til innsyn i egen journal
  • Retten til å klage og andre saksbehandlingsregler som skal sikre at pasienten oppnår sine rettigheter
  • Samtykke til helsehjelp

Dersom du mener at du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage. Informasjon om hvordan du klager finner du på hjemmesidene til Helsetilsynet.

Mer informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient finner du på helsenorge.no og på Helsetilsynets hjemmesider.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...