Norsk Kiropraktorforening har foreløpig utarbeidet fire anbefalinger med mål om å redusere overbehandling og overdiagnostikk. Arbeidsgruppen nedsatt av Norsk Kiropraktorforening har utarbeidet utkast til anbefalingene, som har vært på høring regionalt i foreningen og til tilgrensende spesialiteter. Anbefalingene har så blitt ferdigstilt av arbeidsgruppen, og sentralstyret har gitt sin tilslutning til anbefalingene.

Arbeidsgruppens anbefalinger er basert på konsensus i gruppen ved identifisering av enkelte områder innenfor vårt virke som kiropraktorer der vi oppfatter at det kan forekomme overbehandling eller overdiagnostikk.

Anbefalingene er støttet med forskning der kliniske nasjonale retningslinjer, kliniske internasjonale retningslinjer, systematiske kunnskapsoppsummering og metaanalyser er prioritert der disse foreligger. Det har ikke vært mulig å gjennomføre en fullstendig grade-analyse av forskningen, men andre tiltak har blitt sett på for å sikre kvalitet (blant annet impact factor for tidsskrifter, WFC reading list (kvalitetssikret av akademia) og tidsperspektiv).

I tillegg til at anbefalingene har vært til høring i regionene, og har blitt diskutert innad i GKV-gruppen i legeforeningen, har anbefalingene vært til høring i tilgrensende spesialiteter (Norsk forening for allmennmedisin, Norsk ortopedisk forening (inkludert Norsk forening for albue og skulder og albuekirurgi), Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og Norsk revmatologisk forening. I likhet med tilbakemeldingene fra regionene, har også innspill fra tilgrensende spesialiteter blitt vurdert og gjennomgått, og også her har enkelte innspill ført til endringer i anbefalingene.

Arbeidsgruppens sammensetning

Arbeidsgruppen har bestått av Eilif Harloff, Kristin Nystrøm, Aleksander Chaibi, Joachim Andersen, Knut Andersen (frem til høst 2019), Øystein Ogre (frem til høst 2019) og Mette Wangberg Storhaug. I tillegg har Jørgen Jevne vært konsultert på anbefaling fire.

Arbeidsgruppen ønsker å takke regionene for innspill til anbefalingene som ble presentert under regionale samlinger høsten 2019, og tilgrensende spesialiteter for deres tilbakemeldinger.

Vi håper at du som kiropraktor benytter anbefalingene og at de kan være til hjelp i din kliniske praksis; i samtale med pasienten om kloke valg.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...