Råd, utvalg og interessegrupper

Foreningens råd og utvalg er i all hovedsak opprettet av landsmøtet. 

Student-, turnus- og veilederutvalg

Utvalget er foreningens rådgivende organ i saker som gjelder utdanning og turnus og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av turnustjenesten. 

Utvalget skal: 

 • sikre at turnustjenesten blir gjennomført i henhold til vedtatte faglige retningslinjer for kandidater og veiledere
 • Videreutvikle faglige retningslinjer for veiledere og kandidater og innholdet i turnustjenesten slik at det til enhver tid er kvalitetsmessig godt og faglig oppdatert
 • Følge opp og gi råd og informasjon til kiropraktorstudenter i spørsmål som gjelder gjennomføring av turnustjeneste

Utvalgets medlemmer er:
Anne Marie Selboskar Selven, e-post ann-se@online.no
Jeppe Birkelid
Ole Hagen Søyland
Eilif Harloff
Veilederansvarlig: Unni Andresen
Turnusrepresentant: Katrine Tanberg

Etterutdanningsutvalget

I spørsmål som gjelder innholdet i og omfanget av etterutdanningen for kiropraktorer er Etterutdanningsutvalget vårt rådgivende organ.

Utvalget skal:

 • holde seg orientert om utviklingen av faget og medlemmenes behov for etterutdanning.
 • fremme forslag til årlig kursprogram
 • bistå foreningen med tilrettelegging og gjennomføring av enkelte kurs
 • holde nær kontakt med interessegruppene og samordne interessegruppenes planer for etterutdanning
 • utarbeide dokumentasjon for godkjente kurstimer

Utvalgets medlemmer er:
Knut Andreas Eek, leder, e-post knutandreas@fornebukiropraktorsenter.no
Anne Helene Moksness
Maria Torheim Bjelkarøy
Silje Hatlem
Philip Wilkens

Etisk råd

Etisk råd er NKFs særlige organ for behandling av etiske spørsmål knyttet til kiropraktorers yrkesutøvelse.

Etisk råd skal:

 •  besvare spørsmål om tolkningen av etiske regler og god kiropraktorskikk
 • mekle i tvister mellom medlemmene når Sentralstyret eller et medlem anmoder om det
 • behandle saker som gjelder spørsmål om et medlem har handlet på tvers av foreningens lover og regler eller på annen måte har handlet til alvorlig skade for profesjonen eller organisasjonen og vedta eventuelle reaksjoner

Rådets medlemmer er:
Pål Viken, leder
Ståle Haugen
Elling Jørgensen
Ole Hagen

Formelle henvendelser til Etisk råd sendes til etiskraad@kiropraktikk.no 

Faglig utvalg for forskning, fagutvikling og kvalitetssikring

Dette er et ad hoc-utvalg. Utvalgets medlemmer er:
Ole Christian Kvammen, leder e-post olekiro@live.no
Martin Bergum
Aleksander Chaibi
Pernille Irgens

Interessegruppene

Interessegruppene er en del av foreningen, men har egne vedtekter og egne styrer. Gruppene har hovedansvaret for å drive fagutvikling innenfor interessefeltene.

Norsk forening for barnekiropraktikk
E-post: post@barnekiropraktikk.no
Nettside: barnekiropraktikk.no 
Leder: Kristin Lo Nystrøm, Kiropraktorhuset i Larvik, mobil:959 67 014, e-post: kristin@kiropraktorhuset.no

Norsk Idrettskiropraktisk forening KIRO
E-post: post@idrettskiropraktikk.no
Nettside: idrettskiropraktikk.no
Leder: Andreas Thoen Johansen, e-post: Thoen23@gmail.com

Interessegruppen for ultralyd
Leder: Eirik Vågsether, NEMUS Lillestrøm, mobil: 91684559 e-post: eirik.vagsether@kiropraktor.nhn.no 

Interessegruppen for nevrokiropraktikk
Leder: Kim Lauvring, Helse i sentrum, Oslo, e-post: kim.lauvring@gmail.com

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.