Økte midler til kiropraktorbehandling og pakkeforløp for muskelskjelettlidelser i revidert statsbudsjett

Illustrasjon: regjeringen.no

Regjeringen la denne uken frem sitt forslag til revidert statsbudsjett for 2019.

I Proposisjon 114 S heter det følgende under Post 73 Kiropraktorbehandling: 

Regnskap for 2018 og utgiftsutviklingen hittil i 2019 tilsier at utgiftene vil bli høyere enn anslått i saldert budsjett. Den offentlige bevilgningen til kiropraktorbehandling foreslås økt med 5 mill. kroner - fra kr. 174.000.000.- til kr. 179.000.000.-

Der foreslås også det en bevilgning på 5 millioner kroner for å utvikle nye pakkeforløp innen bl.a. muskel- og skjelettlidelser. I forslaget står det: 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres. Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner for å utvikle nye pakkeforløp som skal bidra til helhetlige, kunnskapsbaserte og standardiserte pasientforløp og til at pasienter får rett behandling til rett tid. Arbeidet med pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse og arbeidet med likeverdig og effektiv utredning av ADHD etter «Namsos-modellen» skal prioriteres.

Finansdepartementets budsjettdokumenter:

·         Meld. St. 2 (2018-2019) Revidert nasjonalbudsjett 2019

·         Prop. 114 S (2018-2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

·         Prop. 115 LS (2018-2019) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...