Ny kampanje for bedre henvisninger til bildediagnostikk

Dagen i dag, 8. november, markerer den internasjonale radiologidagen og radiografidagen. I den forbindelse har de europeiske strålevernsmyndighetene (HERCA) publisert en kampanje som skal sikre at pasienter blir henvist til rett bildediagnostiske undersøkelse. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er ansvarlig nasjonal myndighet for kampanjen i Norge, og har nå utgitt en verktøykasse med informasjonsmateriell for henvisende leger/helsepersonell som er tenkt brukt i deres dialog med pasienter.

Verktøykassen består av en overordnet brosjyre som presenterer 7 spørsmål som henvisende lege/helsepersonell bør stille seg selv når det henvises til bildediagnostikk. I tillegg er det utarbeidet 7 informasjonsark (et per spørsmål) som gir mer utdypende svar og viktige refleksjoner rundt de stilte spørsmålene for å understøtte henviser i dialog med pasienten og for å bidra til økt bevissthet rundt riktig bruk av bildediagnostikk. DSA har i tillegg utarbeidet et info-ark om risiko forbundet med eksponering for ioniserende stråling for å øke kompetansen om strålerisiko og hjelpe henviser å kommunisere strålerisiko med pasienten og sette risikoen i riktig perspektiv. Kampanjens hovedmålgruppe er fastleger, men informasjonsmaterialet er relevant også for andre helseprofesjoner som henviser til bildediagnostikk.

Bakgrunn

HERCA gjennomførte en europeisk aksjonsuke i 2016 der det ble utført koordinert tilsyn med utøvelse av berettigelsesvurdering ifm. bildediagnostiske undersøkelser, der 17 land deltok. Aksjonsuken konkluderte med at det var et stort behov for økt bevissthet rundt rett bruk av bildediagnostikk og økt kvalitet på henvisninger. En undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2017 indikerer at det er et høyt forbruk av CT- og MR-undersøkelser som har begrenset eller uklar nytteverdi. Den samme undersøkelsen konkluderte også med at kvaliteten på mange av henvisningene som radiologene mottar, spesielt fra fastleger, ikke er av god nok kvalitet. Henvisninger har ofte mangelfull informasjon om pasientens sykdomsbilde og klinisk spørsmålsstilling som henviser ønsker at undersøkelsen skal gi svar på. Mangelfulle henvisninger ble også avdekket under Legeforeningens «Gjør kloke valg-kampanje».

Den norske kampanjen med tilhørende verktøykasse og for bruk i dialog med pasienten finner du på hjemmesiden til DSA.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...