Pasientsky imøtekommer krav fra profesjons-foreningene

Norsk Kiropraktorforening har siden oppkjøpet av Programvareforlaget i desember 2017 fulgt utviklingen innenfor EPJ-markedet tett, og jobbet målrettet opp mot myndigheter, EPJ-leverandørene og berørte profesjonsforeninger.    

Før sommeren tok NKF initiativ til et felles møte med Norsk Fysioterapiforening (NFF), Privatpraktiserende fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapiforening (NMF) for å diskutere denne saken. På bakgrunn av dette ble det i juli sendt et felles brev til PasientSky med krav om at den lokale løsningen må videreføres inntil det nytt system er ferdigutviklet.  Samtidig ble det sendt en felles forespørsel til Helse- og omsorgsdepartementet hvor vi meldte vår bekymring for utviklingen i EPJ-markedet.   

I sommer erfarte mange kiropraktorer og fysioterapeuter store driftsproblemer i forbindelse med overgangen til nytt system, noe PasientSky siden har beklaget overfor alle berørte og foreningene.

I slutten av august ble det også klart at PasientSky vil imøtekomme samtlige av våre krav:

- ProMed vil fortsette som lokal løsning ut 2019.   
- Oppsigelsesfristen for ProMed (1.oktober) vil fjernes.   
- ProMed Cloud-brukere vil fremover kun ha 1 måneds binding.   

ProMeds tilsvar kan leses i sin helhet her: 

I møte med Helse- og omsorgsdepartementet 

Lyttemøtet i Helse- og omsorgsdepartementet ble avholdt mandag, 3. september med representanter fra NFF, NMF, PFF og NKF. Alle profesjons-foreningene mener det er viktig med en reell og sunn konkurranse innenfor EPJ- markedet, og ser det som bekymringsverdig at prosesser fremskyndes og iverksettes gjennom å utøve press mot brukergruppene før systemene er kvalitetssikret og tekniske løsninger er tilstrekkelig testet ut.  

Det legges i dag store ressurser på å digitalisere HelseNorge, og det ble videre poengtert at det er viktig at brukeraspektet og brukersikkerheten ivaretas i denne omstillingsfasen. Myndighetene på sin side ga i møtet forsikringer om at de tar situasjonen på alvor, følger utviklingen tett, og tar våre bekymringer med seg i sitt videre arbeid. 

 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...