Valget 2019 - Tre politikere om etablering av kiropraktorutdanning

I forbindelse med høstens valg har Norsk Kiropraktorforening spurt Hordalands-politikere om hva partienes deres vil gjøre for å sikre bedre tjenester til pasienter med muskelskjelettplager, og hva partiet gjør for å følge opp Stortingets enstemmige anbefalinger av etableringen av en nasjonal kiropraktorutdanning ved Universitetet i Bergen.

Her er svar fra henholdsvis kommunepolitiker, fylkespolitiker og stortingspolitiker.

Godt valg!

Bergen Høyres bystyregruppe

JA, vi vil jobbe sterkt for at vi får en Kiropraktorutdanning, og den må være i Bergen. Universitetet i Bergen er klar til å starte opp i 2020, om de får midler, men om det for statsbudsjett «bare» kommer prosjekteringsmidler, skal vi være fornøyd, da er vi i gang. Og satser på oppstart i 2021!
  
Hilde Onarheim
Gruppeleder, Bergen Høyres bystyregruppe

Hordaland Senterparti

Vi ønsker en slik utdanning velkommen, og gjerne at den legges til Vestlandet. Det er viktig for oss at plager i muskel og skjelett blir tatt på alvor og at det finnes spesialister som kan både behandle og forebygge disse plagene.  
Jeg mener også at dagens regjering ikke tar stort nok ansvar når det gjelder plager i muskel og skjelett.  
 
Torgeir Toppe 
Fylkespolitiker, Hordaland Senterparti

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, Hordaland

Arbeiderpartiet har løftet frem, blant annet i behandling av statsbudsjettet, at sykdommer og skader i muskel- og skjelett som en av de aller viktigste årsakene til sykefravær og nye uførepensjonister. Vi har bedt regjeringen, i sitt varslede forslag om pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse, og muskel- og skjelettsykdommer, å involvere behandlergruppene på fagfeltet. Vi har også fulgt opp rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» og vist til bl.a. muskelsykdommer som blir nedprioritert og at dette er både et likestillings- og samfunnsøkonomisk utfordring. De viktigste er at vi har fått et flertall for etablering av kiropraktorutdanning i Norge. Vi vil følge opp etablering av utdanning,  sørge for at muskel- og skjelett blir prioritering både som forebygging og behandling og at pasienter får tilgang på rett kompetanse. En times fysisk aktivitet med profesjonelle rammer mener vi er en del av det forebyggende arbeid, samt IA- på den enkelte arbeidsplass.
 
Vi vil ha mer følge forskning av NAV tiltak, øke forskning til primærhelse (der muskel og skjelett representerer en stor andel). Jeg er fra Bergen og kjenner godt til arbeidet med helseklyngen på Årstad, der primærhelse vil være hovedsatsingsområde. Etablering av kiropraktorutdanningen ved UiB vil være et spennende supplement til helseforskningsmiljøet, ikke minst det miljøet man har på arbeidsliv og trygdeforskning. Arbeiderpartiet er opptatt av å prioritere tverrfaglig forskningssamarbeid.
 
Ruth Grung
Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet (Hordaland)

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...