Stortinget ber regjeringen om å etablere norsk kiropraktorutdanning

Bilde: colourbox.com

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 ber en samlet Helse- og omsorgskomité, 6. desember (3.35 Kap. 2755, post 73), «…regjeringen om å følge opp Universitetet i Bergens konkrete plan for etablering av en nasjonal kiropraktorutdanning med oppstart fra 2020. Muskelskjelettlidelser er blant hovedårsakene til sykefravær og utenforskap, og utfordrer velferdsstatens bærekraft. En snarlig etablering vil være viktig for kunnskapsutvikling og forskning på muskelskjelettlidelser – og komme en stadig voksende pasientgruppe til gode.»

Stortingets Utdannings- og forskningskomité har på sin side tilsvarende samlet seg om en enstemmig budsjettmerknad der det heter (8.1 Kap.260): «Komiteen viser til at Stortinget ved flere anledninger har bedt om at det etableres en norsk kiropraktorutdanning ved et norsk universitet. I Kunnskapsdepartementets budsjettforslag for 2018 ble dette fulgt opp, og det ble bedt om oppdaterte beslutningsgrunnlag. Komiteen viser til høringsinnspill fra Norsk Kiropraktorforening om at Det medisinske fakultet i Bergen har presentert en ny modell for kiropraktorutdanning, hvor blant annet den planlagte helsecampus på Årstadvollen inngår, og der utdanningen med tilhørende tyngdepunkt for forskning legges til primærhelsetjenestemiljøet. Komiteen er kjent med at Norsk Kiropraktorforening stiller seg bak planene for etablering av kiropraktorutdanning i Bergen i tråd med i Det medisinske fakultetets handlingsplan for 2018–2022.»

«Tydeligere kan det ikke sies fra Stortinget», sier leder i Norsk Kiropraktorforening, Jakob Lothe. «Stortinget peker her konkret på igangsetting av tiltaket fra år 2020. Vi forventer at Regjeringen og de relevante fagdepartementene nå iverksetter nødvendige, praktiske forberedelser og konkrete vurderinger rundt hvorledes denne viktige satsingen på muskelskjeletthelsefeltet både kan inngå i kommende statsbudsjetter og møte Universitetet i Bergens konkrete utbyggingsplaner og videreprosjektering.»

Kiropraktorene er den eneste større, offentlig autoriserte helseprofesjonsgruppen som ikke har et nasjonalt utdanningstilbud, og etablering av en norsk kiropraktorutdanning har vært etterspurt av Stortinget siden 2004. Stortingets marsjordre vil møte behovet for en utdanningsinstitusjon for kiropraktorer i Norge, og representere et betydelig løft av den tverrfaglige forskningen på muskelskjelettfeltet og primærhelsetjenesten som helhet.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...