Søk om fondsmidler

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond hvert år.

Har du spørsmål om søknad og tildeling? Kontakt Anne Bjerke, kontorleder, på epost anne@kiropraktikk.no eller telefon 23 10 64 95.

Fondet for etter- og videreutdanning

Fondets formål er å yte:

  • Støtte til etter- og videreutdanning av kiropraktorer, inkludert utdanning av pedagogisk karakter.
  • Støtte/stipend til utdanning av veiledere i forbindelse med etter- og videreutdanningsvirksomhet under § 2 nr. 1.
  • Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanningen.
  • Støtte til andre formål som har sammenheng med kiropraktorers etter- og videreutdanning, inkludert støtte til forskning.

Det er ikke anledning til å søke støtte retrospektivt (etter kalenderårets utgang for oppstart av aktiviteten).

Utfylt skjema, følgebrev med faglig begrunnelse for søknaden og vedlegg (f.eks. studieplan) sendes til kontorleder Anne Bjerke, epost anne@kiropraktikk.no.

Norske kiropraktorers forskningsfond

Formålet til fondet er å fremme kiropraktikk som fag. Spesielt vitenskapelig forsknings- og utredningsaktivitet, deltakelse på forskningsbaserte konferanser og støtte til utdannings- og forskningsopphold for kiropraktorer. Midlene kan brukes til forskning som kiropraktorer selv driver eller støtte forskning innen nerve-, muskel- og skjelettsystemet (NMS).

Fondet henvender seg særlig til prosjekter som ikke er innenfor formålet til Fondet for etter- og videreutdanning for kiropraktorer eller Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse www.elibforskning.no

Søknad skal sendes før prosjektstart og kan gjelde flerårige prosjekter. Det kan også gis støtte til prosjektplanlegging og utarbeidelse av protokoll.

Fondsstyret bevilger midler for inneværende år og midler kan settes av til flerårige prosjekter gjennom årlige utbetalinger. Utbetalingene forutsetter tilfredsstillende rapportering.

Utfylt skjema, følgebrev og vedlegg (f.eks. studieplan) sendes til kontorleder Anne Bjerke, epost anne@kiropraktikk.no.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...