Nye takster fra 1. juli 2021

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takster fra 1. juli 2021 og det er med stor glede vi nå kan melde at vi har fått innført to nye permanente takster på kiropraktorenes takstplakat.

Kommunikasjonstakstene videreføres permanent f.o.m. 1. juli og i tillegg blir det økninger i andre takster på plakaten.  

— Dette er en ønsket og viktig utvikling, sier styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren. NKF har sett behov for og jobbet for permanente takster for kommunikasjon med våre pasienter over lengre tid. Pandemien aktualiserte og visualiserte behovet i tjenesten. Nå har NKFs argumenter ført frem og vår første utvidelse av takstplakaten, siden innføringen av “sykmeldingstakstene”, er et faktum.  Dette er en skikkelig gledelig nyhet å ta med seg inn i ferien! 

Dette er endringene 

Videotakstene videreføres permanent, men med enkelte presiseringer i takstene K5 og K6. 
Ordlyden i takst K3a og K3b er endret for å legge til rette for økt tverrfaglig samarbeid og for å harmonisere vilkår for å utløse møtetakst mellom ulike behandlergrupper. 

Ny ordlyd takst K3a 

Møtegodtgjørelse med reisetid når kiropraktoren deltar i tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video. 

Takst K3a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst K3b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene K3a og K3b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst K3a og K3b kan ikke benyttes: 

•  ved samtidig konsultasjon  

•  når kiropraktor deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster. 

•  dersom møtet blir avlyst 

Endret ordlyd i takstene K5 og K6 

K5 

Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.  Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, for eksempel ved bestilling av time. Bruk av taksten forutsetter at det gis konkret råd eller veiledning som dokumenteres i journal. 

K6  

Videokonsultasjon i henhold til Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Videokonsultasjon må være avtalt med pasienten på forhånd.   

Merknadene til takstene K4, K5 og K6 utgår. 

Nye takstbeløp

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet melder at endringsforskrift vil bli publisert på Lovdata om kort tid. 

Oversikten er satt opp slik at det skal være lett å orientere seg i takst-systemet for kiropraktorer. Takstene K3a, K3b, K4 og K5 er takster som kan utløses uten at honorar innkreves fra pasient. De takstene hvor behandling inngår, eller konsultasjonen har et preg av behandling jmf K6, så anbefales det at et honorar belastes pasienten. 

Oversikten omhandler ikke alle tenkte situasjoner som kan oppstå i praksis. Ved tvil er det den enkelte behandlers plikt til å orientere seg i regelverket. Norsk Kiropraktorforening kan kontaktes ved behov for hjelp. 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...