Muskel og skjelett: ledende årsak til sykdom og redusert helse

Dette slås fast i den nye Folkehelserapporten, publisert av Folkehelseinstituttet. Rapporten beskriver status og utviklingstrekk for helsetilstanden i den norske befolkningen.

Omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet; 27 prosent av kvinner og 18 prosent av menn. Forekomsten var høyest blant de eldre, blant kvinner over 70 år hadde mer enn halvparten slike plager, står det i rapporten.

Tar opp store helseressurser

I løpet av 2012 hadde 29 prosent av alle nordmenn kontakt med allmennlegetjenesten på grunn av tilstander knyttet til muskel- og skjelettsystemet. I tillegg hadde 6 prosent kontakt med spesialisthelsetjenesten, og 12 prosent med kiropraktor eller fysioterapeut. En del av befolkningen kontaktet helsetjenesten mange ganger i løpet av året for oppfølging av slike helseproblemer.

Utviklingstrekk

Tall fra SSBs helseundersøkelse i 2015 tyder på at forekomsten av muskel- og skjelettplager endret seg lite fra 2002 til 2012. Resultater fra helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) viser imidlertid at andelen med smerte eller stivhet i muskler eller ledd har økt noe. Andelen var litt høyere i 2006-2008 (48 prosent) sammenlignet med 11 år tidligere (45 prosent). Økningen var størst i aldersgruppen 20-29 år.

Sosioøkonomiske og geografiske forskjeller

Muskel- og skjelettplager er vanligere hos personer med lavere sosioøkonomisk status enn i befolkningen som helhet. En oppfølgingsstudie over 11 år viste at personer med lav utdanning hadde omkring tre ganger så høy risiko for å bli uføre på grunn av en rygglidelse sammenlignet med personer med høy utdanning. Det er også store fylkesvise forskjeller i bruk av helsetjenesten for tilstander knyttet til muskel- og skjeletthelse.

Plager flest, koster mest

Muskel- og skjelettsykdommer er beregnet å være den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest», selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet.

Diagnosegruppen står samlet for 20 prosent av det ikke-dødelige helsetapet i Norge.

I Norge er diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer den vanligste årsaken til sykefravær, og utgjør omkring 30 prosent av sykefraværstilfellene. Nest etter psykiske lidelser er sykdomsgruppen den vanligste årsaken til uførhet.

Rapporten kan leses i sin helhet på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...