Kiropraktoren har viktig kunnskap, erfaring og ferdigheter som er høyst relevant

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for amming som påpeker viktigheten av å inkludere spesialister med kunnskap om bevegelsesapparatet når det gjelder vurdering og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn.

Kompetansetjenesten for amming satt i 2019 ned en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra ulike helseregioner for å utarbeide en kunnskapsbasert veileder for diagnose og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn. Norsk Kiropraktorforening (NKF) ble ikke invitert til å sitte i gruppen, men ble oppfordret til å sende inn en høringsuttalelse. Uttalelsen ble skrevet i samarbeid med Norsk Forening for Barnekiropraktikk (NFBK) og forelagt kompetansetjenesten. 

 I slutten av februar 2021 forelå et svar fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming der de takker for innspillet, og inviterer NKF og NFBK til videre innspill og tverrfaglig samarbeid. 

De påpeker at de i denne prosessen i økende grad har blitt klar over behovet for en tverrfaglig tilnærming, og at helsepersonell innen muskelskjeletthelse med kompetanse og kunnskap om tungebåndsproblematikken, her spiller en viktig rolle. 

"Vi anerkjenner at som autorisert helsepersonell, med spesialisert kunnskap innen muskelskjeletthelse, har kiropraktorer viktig kunnskap, erfaring og ferdigheter som er høyst relevant når det gjelder vurdering og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn. Det er på sin plass at dere påpeker viktigheten av å inkludere spesialister med kunnskap om bevegelsapparatet, siden tungen er en del av bevegelsesapparatet. Stramt tungebånd kan påvirke tungens bevegelighet og funksjon. Forskning viser at tungens funksjon og plassering i munnen påvirker både amming, svelging, ernæring samt vekst og utvikling av kjeven" 

 Gledelig nyhet 

Styreleder Espen Ohren mener dette viser understreker viktigheten av NKFs deltakelse på høringer som omhandler kiropraktorenes fagfelt og arbeidshverdag. 

— Her ser vi et godt eksempel på hvordan NKF bidrar til profilering av kiropraktorer. Slike høringsinnspill bidrar til synliggjøring av kiropraktorenes kompetanse og sikrer innpass i videre prosesser som former vår arbeidshverdag og forsterker tverrfagligheten i helsetjenestene. Dette til både helsetjenesten og pasientenes beste. NKF sentralt ønsker å rette en stor takk til NFBK for godt samarbeid og faglige innspill til vårt høringssvar. Tilbakemeldingen fra Nasjonal kompetansesenter for amming viser at NFBK også i tiden som kommer vil inkluderes i arbeidet med problemstillinger rundt muskelskjelettlidelser hos spedbarn. Det er en gledelig nyhet, avslutter Ohren. 

.

 

 

 

  

 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...