Justerte takster fra 1. januar

Som Helse- og omsorgsdepartementet annonserte i slutten av oktober (Les sak «Nye takster fra 1. november» på kiropraktikk.no) ble takstjusteringen fra 01.11.20 til 31.12.20 ekstra høy for å kompensere for sen justering. Takstøkningen blir derfor noe redusert igjen fra 01.01.21 for å gjenspeile en mer «normal» takstøkning.

Det er nå publisert en felles endringsforskrift som gjelder både endringer som følge av lovendringen om direkte oppgjør, og endringene i taksbeløp fra 1. januar 2021.

I forskrift 21. desember 2005 nr. 1656 om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor gjøres følgende endringer: 

§ 5 oppheves. 
§ 6 oppheves. 
§ 7 skal lyde:

§ 7. Takster

TakstTekstHonorar
K1Undersøkelse ved igangsetting av et behandlingsopplegg150 kroner
K2
Behandling hos kiropraktor, per gang
69 kroner
K3aMøtegodtgjørelse med reisetid når kiropraktoren deltar i samarbeid med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam. Per påbegynte halvtime353 kroner
K3bSenere per påbegynt halvtime353 kroner
K4Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med lege, fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten, kiropraktor i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og sosialtjeneste og bedriftshelsetjeneste.58 kroner
K5Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning.64 kroner
K6Videokonsultasjon69 kroner

Merknad til takstene K1 og K2:
Takst K1 og K2 kan ikke kombineres i samme konsultasjon. Takst K1 kan kun benyttes en gang per behandlingsserie. Med behandlingsserie menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte. 

Merknad til taksten K3a:
Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglig medisinske sentra og lignende. Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte diagnostisering, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, vurdering av funksjonsnivå, tilrettelegging av miljø mv. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.

Taksten kan også brukes når møtet foregår over telefon. Møtet må være planlagt. 

Merknad til taksten K4:
Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien. 

Merknad til takstene K5 og K6:
Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 1. juli 2021.

Bruk av takst K6 forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...