Statsbudsjettet 2018

Nøyaktig klokken 10 ble Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 lagt frem i Stortinget. Årets budsjett er i godt samsvar med våre forventninger, sier NKF-leder Jakob Lothe.

Meget positive signaler fra HOD

I budsjettet forventes fortsatt vekst av kiropraktorenes tjenesteområde. Regjeringen viser til at mange pasienter har god nytte av kiropraktorbehandling og fastslår at kiropraktorene kan avlaste fastlegene på muskel- og skjelettområdet. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sier videre om oppfølgingen av primærhelsetjenestemeldingen at ”Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering følges opp, herunder tiltak som skal bidra til bedre og mer tilgjengelige logopedi-, kiropraktikk- og fysioterapitjenester.”

- Dette er meget positive signaler i forlengelsen av at antallsbegrensningen for refusjon for kiropraktorbehandling ble fjernet i fjor, kommenterer Lothe videre.

Kunnskapsdepartementet omtaler opprettelse av kiropraktorutdanning

For første gang omtales i år opprettelse av kiropraktorutdanning også i Kunnskapsdepartementets (KD) budsjettproposisjon. Med henvisning til Stortingsinnstilling 12 S (2016–2017) konkretiserer KD sitt videre arbeid med saken: ”Kunnskapsdepartementet har bedt Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen om ei oversikt over dei kortsiktige og langsiktige investeringane og driftskostnadene som eit grunnlag i arbeidet med å vurdere etablering av ei femårig kiropraktorutdanning.

- Årets budsjett viser at Regjeringen nå setter fortgang i arbeidet med å materialisere utdanningsplanene etter mange års påtrykk fra Stortinget. Det haster med å få utdanningen på plass for å møte de store samfunnsutfordringene på muskelskjelettområdet fremover, avslutter Lothe.

Fra Helse- og omsorgsdepartementets proposisjon

Post 73 Kiropraktorbehandling 
Bevilgningen dekker utgifter til behandling hos kiropraktor etter fastsatte takster med hjemmel i folketrygdloven § 5-9 og forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor. Refusjonsordningen ble innført i 1974. Kiropraktorene har fri prissetting. I tillegg til godtgjørelse for undersøkelse og behandling, får kiropraktorer godtgjørelse for deltakelse i samarbeidsmøter med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Som et tiltak i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017–2019 har regjeringen opphevet den tidligere stønadsberettigede antallsbegrensingen fra folketrygden på inntil 14 behandlinger. I gjennomsnitt mottar pasientene stønad til 5,6 behandlinger per kalender år. Folketrygden yter et tilskudd til fond til videre- og etterutdanning av kiropraktorer tilsvarende 5 pst. av trygdens utgifter til behandling hos kiropraktor. Utgiftene til kiropraktorbehandling var 144,9 mill. kroner i 2016 mot 141,6 mill. kroner i 2015, en økning på 2,3 pst. Antall kiropraktorer som hadde oppgjør med Helfo økte med 5,6 pst., fra 806 i 2015 til 851 i 2016. Det var en økning på 1,7 pst. i antall konsultasjoner fra 1,85 millioner i 2015 til 1,88 millioner i 2016. Det var en økning i bruk av takst for samhandlingsmøter med annet helse- og sosialfaglig personell på 3,2 pst. fra 2015 til 2016 og en økning i bruk av takst for telefonsamtaler/skriftlig kommunikasjon med annet personell på 13 pst.

Aktuelle lenker

Helse- og omsorgsdepartementets proposisjon
Kunnskapsdepartementets proposisjon

RELATERTE ARTIKLER

Ferske tall fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) viser en økning i bruk av kiropraktortjenester fra perioden 2016 til 2017. I tillegg brukes kommunikasjonstaksten K4 i betydelig større grad, noe som ...

Kiropraktor Anders Galaaen Bakken flytter fra Stavanger til Sverige for å utrede autonom respons etter manipulasjonsbehandling av ryggraden og dens effekt på smertefølelse.

Det er på høy tid å benytte kompetansen til landets mest voksende helseprofesjon i et primærhelseteam for å avlaste fastlegene i en stresset hverdag, skriver kiropraktor Eirik Bjargo i Dagsavisen denn...