Økt bruk av kiropraktortjenester

Illustrasjon: Colourbox.com

Ferske tall fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) viser en økning i bruk av kiropraktortjenester fra perioden 2016 til 2017. I tillegg brukes kommunikasjonstaksten K4 i betydelig større grad, noe som tyder på økt samhandling mellom kiropraktorer og annet helsepersonell. 

Følgende tall er innrapportert fra HELFO til Norsk kiropraktorforening:

Den totale utviklingen bør ses i sammenheng med landsmøtevedtaket fra 2016 der det ble besluttet å øke prosentandelen av refusjonsutbetalinger til forskning og utdanning. Dette førte til en reduksjon i K1-taksten med kr. 1,- og K2-taksten med kr. 3 f.o.m 1.1.2017. Dette ser imidlertid ikke ut til å ha påvirket tjenestebruken, som fortsetter å øke. 

Samme år (2016) ble det dessuten besluttet å fjerne den årlige antallsbegrensningen på 14 behandlinger. Selv om det er betydelig usikkerhet knyttet til denne sammenhengen kan det tyde på at den positive utviklingen i bruk av K2-taksten (+4,05%) gjenspeiler dette vedtaket.  

Av de andre takstene ses en betydelig økning i bruken av K4-taksten (+22,92%). Dette vitner om et solid oppsving i samhandling mellom kiropraktorer og annet helsepersonell.

Antall sykmeldinger (L1) forblir uforandret. Tallet representerer i underkant av 10% av alle kiropraktorpasienter – altså fortsetter den lave sykmeldingsfrekvensen på tross av vekst i tjenesten. 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...

I sin nye rapport, "Action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases in the WHO European Region", understreker WHO  at muskel- og skjelettsykdommer er største å...