Høringssvar fra NKF til Helse- og omsorgsdepartementet

Skal utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut dekkes av staten, uten krav om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor?

 

NKF mener ja, men har samtidig flere merknader. 

-Direkte tilgang til kiropraktor gir allerede store besparelser, sier styreleder Jakob Lothe.

-Vi sier oss derfor enig i prinsippene til departementet, men kommer samtidig med en rekke merknader der vi belyser kiropraktorens viktige rolle som diagnostiker og henviser.  I vårt høringssvar er vi svært opptatt av å vise hvilken størrelse og kapasitet vi representerer i den samlede helsetjenesten, da høringsnotatet ikke tar dette med i sin drøfting, fortsetter Lothe.

«Forslaget representerer etter vårt syn et skritt i riktig retning», skriver han i høringsuttalelsen. 

«Det er viktig å finne frem til løsninger slik at vi kan tilby gode tjenester til pasientene med muskel- og skjelettlidelser. Vi vil imidlertid understreke viktigheten av en helhetlig tilnærming til det samlede tjenestetilbudet på området. Rammebetingelser og virkemidler må innrettes slik at pasientenes valgfrihet ivaretas, og slik at vi kan bruke de tilgjengelige ressursene; leger, fysioterapeuter/manuellterapeuter og kiropraktorer, på en god måte.»

Les hele høringssvaret fra NKF her.

 

 

 

RELATERTE ARTIKLER

50 nye kiropraktorer har gått ut i turnustjeneste i år, og de aller fleste startet nå etter sommeren. Med studietilbud kun i utlandet er det uvant for de ferske kiropraktorene å snakke norsk.

Foreningen har ansvar for faglig innhold i turnustjenesten for kiropraktorer. Det er Helsedirektoratet som utsteder den midlertidige lisensen for turnuskandidatperioden og autorisasjon ved fullført tu...

Foreningens råd og utvalg er i all hovedsak opprettet av landsmøtet.