Innspill til Helsedirektoratets nye handlingsplan om fysisk aktivitet

Denne uken oversendte Norsk Kiropraktorforening til Helsedirektoratet et skriftlig innspill til kommende Handlingsplan for fysisk aktivitet i forebygging og behandling i helse- og omsorgstjenesten.

I innspillet heter det blant annet: 

Kiropraktorforeningens motto gjennom 30 år er «Et liv i bevegelse», og sikter til at god muskelskjeletthelse vil gi mindre livsstilssykdom og helsetap. Men forutsetningen for at enkeltindivider kan være fysisk aktive er at de har et bevegelsesapparat som i utgangspunktet muliggjør fysisk aktivitet på individnivå. Muskelskjeletthelse og fysisk aktivitet er med andre ord tett sammenkoblet, noe som bør gjenspeiles i myndighetenes videre strategi og konkrete tiltak på området.

Norsk Kiropraktorforening mener eksempelvis at etablering av pakkeforløp for pasienter med muskel- og skjelettplager kan forhindre overdiagnostikk og overbehandling. Politikere har etterlyst tiltak for å bedre kvalitet i behandlingen av pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Helsedirektoratet har påpekt at primærhelsetjenesten i større grad må ta ansvar for pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Det forutsetter tverrfaglige tiltak og samhandling mellom helsetjenestenivåene, både i kommunal og privat sektor. Pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser kan være et viktig tiltak som bør utarbeides og iverksettes.

Innspillet kan leses i sin helhet her: 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...