Ny rapport fra WHO: ber om tiltak for bedre muskelskjeletthelse i Europa

I sin nye rapport, "Action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases in the WHO European Region", understreker WHO  at muskel- og skjelettsykdommer er største årsak til uførhet i Europa. WHO ber derfor alle land iverksette tiltak mot den voksende sykdomsgruppen. 

Verdens helseorganisasjon Europa ber i sin nye handlingsplan for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer om at alle land i Europa iverksetter en rekke konkrete tiltak for å fremme og bedre muskel- og skjeletthelsen. Dette skriver Rådet for muskelskjeletthelse på sine nettsider. Rådets moderorganisasjon, Global Alliance for Musculoskeletal Health, har aktivt støttet WHOs arbeid med handlingsplanen og bidratt med data og andre innspill.

– Rapporten tydeliggjør de enorme konsekvensene muskel- og skjelettplager påfører det europeiske samfunnet, sier nestleder av Rådet for muskelskjeletthelse og leder av Kiropraktorforeningen, Jakob Lothe. Rapportens budskap er krystallklart.

– Skal vi få bukt med den voksende uførheten og livsstilssykdommene i Europa blir økt innsats for bedre muskelskjeletthelse en nøkkelfaktor fremover.

WHO peker i rapporten på behovet fremover for helsepersonell med høy kompetanse innen diagnostisering, forebygging og behandling på muskelskjelett-området, og Lothe minner om at det lenge har ligget en klar bestilling fra Stortinget om opprettelse av 5-årig norsk kiropraktorutdanning i Norge. Regjeringen har så langt ikke fulgt opp vedtaket selv om fagmiljøene står klare til å påta seg oppgaven så snart bevilgningene kommer over statsbudsjettet. 

Han forventer at rapporten nå vil bidra til økt prioritering fra Regjeringens side mot konkrete tiltak i tråd med WHO sine anbefalinger.

– Frem til nå virker det som problemet er kjent men ikke tilstrekkelig erkjent hos de ansvarlige myndighetene i Europa. Derfor er det både prisverdig men også på høy tid at WHO retter søkelyset mot de enorme samfunnsutfordringene vi står overfor på dette området.

– Nå må regjeringen vise handlekraft slik WHO ber om. Fra Stortinget ligger det en rekke tydelige føringer som er helt i tråd med WHO-rapporten, men viktige prosjekter som etablering av kiropraktorutdanning er fortsatt ikke realisert. Nå må Norge vise vei i satsingen på muskelskjeletthelse i Europa og gå foran slik Stortinget nettopp ber om, avslutter Lothe.

 Her er listen over satsningsområder WHO anbefaler i rapporten:

  • Arbeid for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper
  • Arbeid for å redusere overvekt
  • Aktiv skadeforebygging
  • Arbeid for å gjennomføre aktiviteter for en livslang bedring av muskelskjeletthelsen ved å iverksette tiltak og gi støtte til aktiviteter for barn og ungdom, barnehage og skolehelseprogrammer
  • Økt fokus på muskelskjeletthelse på arbeidsplassen og at det iverksettes helsefremmende tiltak på arbeidsplassen
  • Systematisk arbeid for en bedre muskelskjeletthelse blant eldre som bor hjemme og på institusjon
  • Skolering og utdanning av helsepersonell med spesialkompetanse på muskel og skjelett
  • Tidlig intervensjon for å gjenopprette og opprettholde god funksjonsevne hvor målsettingen bør være økt bevissthet om egen muskel- og skjeletthelse

RELATERTE ARTIKLER

Når kiropraktorutdanningen i Klinisk Biomekanikk ved det Syddanske Universitetet nå åpner dørene til et nytt studieår er alle de 85 studieplassene besatt og vel så...

Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplevde en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2009 er det totalt mottatt 142 ...

Nok en gang blir det slått fast at en dominerende årsak til helsetap i Norge er lidelser i muskler og skjelett. Det viser rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015», nylig utgitt av...