Komitehøringer til statsbudsjettet for 2018

Illustrasjon: stortinget.no

I etterkant av regjeringens fremleggelse av Statsbudsjettet for 2018 har NKF vært på høring i Stortingets helse- og omsorgskomite, og sendt innspill til Utdannings- og forskningskomiteen. Bedre tilrettelegging for at flere pasientforløp starter hos kiropraktor, økt forskningsinnsats på muskel- og skjelettområdet og snarlig etablering av kiropraktorutdanningen var NKFs hovedmerknader.

Statsbudsjettet 2018 var som forventet for NKF; uten de store overraskelsene, men med en rekke positive signaler for fremtiden. Kiropraktorene spiller ifølge HOD en viktig rolle i arbeidet med å styrke primærhelsetjenesten på muskel- og skjelettområdet, og det forventes fortsatt vekst i tjenesten. I tillegg er både Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo blitt bedt om å sende regjeringen oppdaterte beslutningsgrunnlag for etablering av utdanningen.   

Helse og omsorg
Under høringen i Helse- og omsorgskomiteen, torsdag 26. oktober, pekte foreningen på en rekke utfordringer knyttet til muskel og skjelett i primærhelsetjenesten. Leder av NKF, Jakob Lothe, framhevet at det med bakgrunn i en presset fastlegetjeneste i økende grad vil være behov for bruk av andre kvalifiserte tjenesteytere.

– For å lette presset på fastlegeordningen, bør det i den videre oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen, legges ytterligere til rette for at flere pasientforløp starter direkte hos kiropraktor for pasienter med muskelskjelettlidelser, forklarte han.

Foreningen var representert ved leder, Jakob Lothe, nestleder, Espen Ohren og generalsekretær, Hans Otto Engvold.

Utdanning og forskning
I NKFs innspill til Utdannings- og forskningskomiteen sto den ventede kiropraktorutdanningen sentralt.

Regjeringen fastslår i forslaget til statsbudsjett at mange pasienter har god nytte av kiropraktorbehandling og at kiropraktorer avlaster fastlegene på muskelskjelettområdet. På tross av dette, er kiropraktorene fremdeles den eneste av de store autoriserte helsepersonellgruppene som ennå ikke har norsk utdanning.

En nasjonal kiropraktorutdanning vil gi norske myndigheter mulighet til å styre kapasiteten og innholdet i utdanningen, og tilpasse den til norske forhold.

NKF mener at en slik utdanning vil styrke fagutvikling, samhandling og tverrfaglig forskning på muskel- og skjelettområdet, og dermed sikre effektiv forebygging, samt kvalitet i diagnostiseringen og behandlingen av denne pasientgruppen. Foreningen ga derfor komitemedlemmene en klar oppfordring om å følge stortingsvedtaket fra 2004, og få etablert en norsk kiropraktorutdanning med tverrfaglig forskning på muskelskjelettlidelser, og integrere den i fremtidige helseklynger.

 

Se NKFs høring via StortingsTV (starter 53 min og 45 sek ut i sendingen). 

Les NKFs skriftlige innspill til Helse- og omsorgskomiteen.

Les NKFs skriftlige innspill til Utdannings- og forskningskomiteen.

RELATERTE ARTIKLER

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.

Hva er kiropraktikk?Kiropraktikk er en offentlig autorisert helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Beh...